วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดมอญ” เพราะเป็นวัดที่ชาวรามัญสร้างขึ้นมา อยู่ต้นคลองตาปลั่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร กับ อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นคลองใหญ่ใช้สัญจรไปมาเป็นเส้นทางน้ำหลัก สมัยที่การคมนาคมทางรถยังไม่มีคลองบ้านแพ้วสายนี้สำคัญมาก สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ก็คือ นอกจากศาสนสถานภายในวัดแล้ว ตามสุมทุมพุ่มไม้ในวัด ยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางขาว เป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม โทร. (034) 480 215
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม พื้นที่รับผิดชอบ: สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,นครปฐม
โทร.(034) 752 847-8 โทรสาร. (0 34) 752 846
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 412 992, (034) 810 123
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. (034) 412 533, (034) 429 271-4
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 427 099
สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 411 046
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ความเห็น

ความเห็น