กรุงเทพมหานคร

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดไตรมิตรวิทยาราม ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทย-จีน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณอยู่ในที่ลุ่มพระอารามเป็นเรือนไม้ มีชื่อเดิมว่า “วัดสามจีน” เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน 3 คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน” วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ คือ พุทธสถาปัตกรรมอันทรงคุณค่า “พระมหามณฑป” ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใครต่อใครให้อยากไปเยือน “วัดไตรมิตร” สักครั้งค่ะ ภายใน “พระมหามณฑป” ประกอบด้วย ชั้น 2 “ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช” ทำความรู้จักกับชุมชนชาวจีนสำเพ็ง – เยาวราช อันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สำคัญของกรุงเทพฯ ซึ่งเติบโตขึ้นจากการก่อร่างสร้างตัวของชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย ชั้น 3 “นิทรรศการพระพุทธรูปทองคำ” ภายในจะมีห้อง Multimedia Theatre ที่จัดแสดงสื่อผสม แสง เสียง และภาพ Animation ประกอบกับโมเดลวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย เล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มกำเนิดพระพุทธรูปขึ้นในโลก และพัฒนาการมาสู่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ชั้น 4 ประดิษฐาน “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” หรือ “พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร” หรือจะเรียกสั้นๆ ภาษาชาวบ้านว่า “หลวงพ่อทองคำ” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สร้างจากเนื้อทองคำบริสุทธิ์ จนได้รับการจดบันทึกลง […]

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถ.รัชดาพิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสถานที่ในการจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคารของชาติ สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเงินตราของไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะมีเอกสารสำคัญ และเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากอันบ่งบอกถึงวิวัฒนาการแห่งความเจริญก้าวหน้าในระบบการเงิน การธนาคารของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจน ภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ได้จัดการแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  วิวัฒนาการธนาคาร แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ ภาพเส้นทางการค้าทางทะเลสมัยโบราณจากยุโรปสู่เอเชีย และหุ่นจำลองเรือสำเภาโบราณที่ใช้ขนถ่ายสินค้า เพื่อการล่าอาณานิคมและการพาณิชย์,สยามกับการเข้าสู่ระบบธนาคารและวิวัฒนาการธนาคาร, พระบิดาแห่งการธนาคาร เสนอเรื่องราวพระประวัติกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มก่อตั้งระบบธนาคารในประเทศไทย และบุคคลัภย์ ใช้เทคนิคการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง บอกเล่าเรื่องราวประวัติการเริ่มต้นกิจการผ่านตัวแสดงพนักงานบุคคลัภย์สวยงาม สมจริง ทำให้เรื่องราวของบุคคลัภย์ในอดีตเหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่ 2  วิวัฒนาการเงินตรา จัดแสดงและให้ข้อมูลถึงพัฒนาการในการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างชุมชนมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งมีการพัฒนารูปแบบมาจนมีการใช้เงินสกุลต่างๆ และธนบัตรเช่นปัจจุบันทั้งยังทันสมัยด้วยเทคนิคเสียง ซึ่งให้ข้อมูลของเงินตราตั้งแต่แรกที่มนุษยชาติเริ่มรู้จักระบบแลกเปลี่ยน ชนชาติไทยมีการใช้เงินพดด้วง และวิวัฒนาการทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจเรื่อยมาจนมีสกุลเงินบาท ธนบัตร และระบบธนาคารไทย ส่วนที่ 3  ต้นแบบธนาคารไทย เมื่อกิจการของบุคคลัภย์เจริญก้าวหน้าขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของคนไทยขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้นามว่า […]

อ่านต่อ

พระราชวังพญาไท

พระราชวังพญาไท หรือ วังพญาไท ตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานนามให้ว่า “พระตำหนักพญาไท” หรือ “วังพญาไท” ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไท ในปัจจุบัน คงเหลือพระที่นั่งที่สร้างในรัชกาลที่ 5 เพียงองค์เดียว คือ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ และพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธาวาส พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ พระตำหนักเมขลารูจี สวนโรมัน และ ศาลท้าวหิรันยพนาสูร โดยชื่อของพระที่นั่งจะตั้งให้มีความคล้องจองกัน ได้แก่ ไวกูณฐเทพยสถาน พิมานจักรี ศรีสุทธนิวาส เทวราชสภารมย์ อุดมวนาภรณ์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของพระราชวังพญาไทคือหอคอยสูงและหลังคายอดแหลมของพระที่นั่งพิมานจักรี ส่วนภายในมีภาพเขียนแบบปูนเปียกเป็นลวดลายงดงามแบบตะวันตก สิ่งที่น่าสนใจภายในพระราชวังพญาไท พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในภายหลัง เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์หล่อสำริดทรงยืนตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเทียบรถพระทีนั่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่หล่อขึ้นขนาดเท่าองค์จริงทรงเครื่องยศจอมพลทหารบกประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี อาคารเทียบรถพระที่นั่ง ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิคอยู่ด้านหน้าพระที่นั่งพิมานจักรีโดยดาดฟ้าของอาคารเชื่อมกับพระที่นั่งพิมานจักรี ใช้เป็นลานเทียบรถพระที่นั่งและห้องพักของผู้ที่รอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันทางพระราชวังได้เปิดให้เอกชนเช่าเป็นร้านกาแฟ นรสิงห์ ณ พญาไท พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรีซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้เชื่อมต่อกันคล้ายๆกับเป็นองค์เดียวกันซึ่งเชื่อมต่อด้วยระเบียงลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน2ชั้นต่อมาได้ต่อเติมเป็น3ชั้นสำหรับเป็นห้องพระบรรทมชั้นล่างด้านหน้าเป็นห้องหกเหลี่ยมซึ่งใช้เป็นห้องรับแขก […]

อ่านต่อ

พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคมเริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นแปดปี เพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน พระองค์ได้ทรงจ้างช่างจากอิตาลี คือ มิสเตอร์ เอ็ม.ตามานโย (M.Tamango) เป็นผู้ออกแบบ นาย ซี อัลเลกรี เป็นวิศวกร โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง แต่การก่อสร้างดำเนินไปได้เพียงสองปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงรับช่วงการก่อสร้างต่อจนสำเร็จลงในอีก 6 ปีต่อมาซึ่งตรงกับ พ.ศ.2458 รวมเวลาทั้งสิ้น 8 ปี พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอาคารแบบโดมคลาสสิกของโรมัน เป็นศิลปะแบบอิตาเลียนเรเนอซองส์ ผสมกับศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ซึ่งรูปทรงของพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้เป็นแบบเดียวกับวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งโรม และโบสถ์เซนต์ปอล กรุงลอนดอนอีกด้วย และหากมองลงมาจากบนอากาศ ก็จะเห็นผังของพระที่นั่งเป็นรูปไม้กางเขนแบบลาติน ลักษณะเด่นของพระที่นั่งอนันตสมาคมก็อยู่ที่ช่วงบนของอาคารซึ่งเป็นรูปโดมซึ่งทำจากทองแดง มีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง และโดมเล็กๆ อยู่รายรอบอีก 6 โดมด้วยกัน นอกจากนั้น สิ่งที่ช่วยเพิ่มความสง่างามของโดมเหล่านี้ก็คือหินอ่อนสีขาว มีริ้วลายสีน้ำตาลแก่แกมหม่น สั่งเข้ามาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหินอ่อนที่มีคุณภาพ […]

อ่านต่อ

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พระที่นั่งวิมานเมฆ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลัง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม ประณีตและ ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบตะวันตก และเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพระราชวังดุสิต (ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่า พระราชวังสวนดุสิต) ในพ.ศ. 2444 โดยโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังเมื่อพ.ศ. 2435 แต่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโยธาเทพ (กร หงสกุล ต่อมาเป็นพระยาราชสงคราม) เป็นนายงานรื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากเกาะสีชังมาสร้าง ในสวนดุสิต และพระราชทานนามว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ และทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2443 โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2445 พระที่นั่งองค์นี้ เป็นอาคารแบบวิตอเรีย ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมยุโรป ผสมกับไทยประยุกต์ องค์พระที่นั่งเป็นรูปอักษร ตัวแอล (L) ในภาษาอังกฤษ ยาวด้านละ 60 […]

อ่านต่อ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินท์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 100 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชนัดดาราม เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง และยังเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางรูปแบบตามลักษณะของ Champs Elysees (ถนนไปยังประตูชัย) ในประเทศฝรั่งเศส ภายในอาคาร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียแอนิเมชัน ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) ทั้งนี้ นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในยังมีพื้นที่สำหรับนิทรรศการหมุนเวียน (Event Hall) ในบริเวณโถงชั้นที่หนึ่ง พื้นที่ประมาณ 300 ตรม. เพื่อให้บริการแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ในการจัดกิจกรรมหรือแสดงนิทรรศการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรม รวมไปถึงให้การบริการห้องสมุด ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ได้นำเสนอเรื่องราวด้านต่างๆ แห่งยุครัตนโกสินทร์ ผ่านห้องจัดแสดง ซึ่งตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองกัน […]

อ่านต่อ

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ใครจะไปเที่ยวที่นี่ต้องทำท้องให้ว่างไว้ค่ะ เพราะที่นี่มีร้านจำหน่ายอาหารเพียบ ทั้งอาหารทะเล กุ้งเผา หมึกย่าง แมงดาทะเล หอยแมงภู่ หมูสะเต๊ะ ขนม ส้มตำ ปลาเผา และอีกฯลฯหลากหลายเมนูให้เลือกช็อปเลือกชิมกันละลานตากันเลยทีเดียวค่ะ  ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตั้งอยู่ที่ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เป็นตลาดน้ำที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลองลัดมะยม แต่เดิมเป็นตลาดริมน้ำเล็กๆ พอให้ ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้สอยหรือแลกเปลี่ยนข้าวของกัน มายุคหนึ่งที่การคมนาคมทางถนนมีมากขึ้น มีรถยนต์วิ่งผ่านไปมา ทำให้การค้าที่ตลาดริมน้ำแห่งนี้ หมดความสำคัญลงจนเลิกราไป ในที่สุดชาวบ้านจึงรวมตัว ให้ชุมชนได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวานที่ สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และชุมชนยังได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างอบอุ่น เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนที่มีระยะทางใกล้ๆกรุงเทพฯ เมื่อชุมชนต้องการนำ เสนอกิจกรรมในคลอง ก็ต้องอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง เพื่อให้คูคลองสะอาดอยู่ตลอดเวลา ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 20 ราย ของคลองลัดมะยมจึงเปิดตลาดน้ำคลองลัดมะยมสู่สาธารณชน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นในกรุงเทพมหานคร จากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทยอีกด้วย “คลองลัดมะยม” เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นทางลัดเชื่อมระหว่างคลองบางระมาด และคลองบางพรมไว้ด้วยกัน ตัวตลาดตั้งเลียบริมคลองลัดมะยมโดยมีถนนบางระมาดตัดผ่านตรงกลาง แยกตลาดออกเป็น 2 ฝั่ง การเดินเที่ยวชมตลาดถึงแม้จะต้องเดินข้ามถนน หรือใช้ทางเดินเล็กๆ […]

อ่านต่อ

เที่ยว กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 13-15 เมษายน บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหกรรมลอยกระทง จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ประมาณเดือนพฤษจิกายน) ตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงเทพ-สะพานกรุงธน งานCountdown@Centralworld จัดเป็นประจำทุกปีในวันที่31 ธันวาคม บริเวณสี่แยกราชประสงค์และสี่แยกปทุมวัน สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดสระเกศ(ภูเขาทอง) เป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก ต่อมาได้พระราชทานนามเป็น วัดสระเกศ เป็นที่ตั้งของพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ที่ใช้เวลาสร้างถึง 3 ราชกาล วังสวนผักกาด เป็นวังของพระเจ้าบรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิจ หรือเสด็จในกรมฯ ที่มีความรักในการสะสมศิลปะและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของทั้งชาติไทยและของโลก จัดแสดงอยู่ภายในเรือนไทยโบราณ 8 หลัง  เปิดทุกวัน เวลา 09:00-16:00 น. อัตราค่าเข้าชม 50 บาท พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายในจัดแสดงทั้งซากดึกดำบรรพ์ อัญมณี หินขแร่หายาก รวมถึงการใช้ประโยชน์ของแร่ต่างๆ […]

อ่านต่อ