ยโสธร

โบราณสถานเมืองเตย

โบราณสถานเมืองเตย ตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ภายในบริเวณดงเมืองเตยมีซากวัด สระน้ำ กำแพงเมือง ซึ่งปัจจุบันได้ชำรุดลงไปมากแล้ว แต่ยังมีเค้าโครงเดิมพอจะสันนิษฐานได้ว่าเดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณสมัยเจนละ-ทวารวดี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 จากข้อความที่พบในจารึกของกษัตริย์เจนละ แสดงว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นศาสนสถาน ในศาสนา พราหมณ์ที่นับถือพระศิวะ ในช่วงเวลานั้น บริเวณดงเมืองเตย รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง ก็คงจะเคยเป็นเมืองที่ มีชื่อว่า “ศังขะปุระ” ซึ่งคงจะมีความสัมพันธ์ในฐานะเมืองในปกครอง ของอาณาจักรเจนละ ซึ่งก็คือ อาณาจักรขอมในสมัยต่อมาที่แผ่อำนาจเข้ามาในเขตลุ่มแม่น้ำมูล-ชี ในช่วงเวลาดังกล่าว ดงเมืองเตยเป็นชุมชนอยู่อาศัยทีมีมาแต่สมัยก่อนประวิติศาสตร์ยุคโลหะเรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดี จากโบราณวัตถุที่พบเช่น ขี้แร่ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผาและใบเสมา สมัยทวารวดีภายในเมืองมีพุทธสถานเนื่องในศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12 เห็นได้จากลายจำหลักอิฐที่ตัวโบราณสถานและบนหินทรายแดง สันนิษฐานว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะถูกดัดแปลงต่อเติมเป็นศาสนสถานแบบศิลปะลพบุรี ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16 เนื่องจากขุดค้นพบสิงห์หินทรายประดับทางเข้าสู่โบราณสถาน จากสภาพทั่วไปของดงเมืองเตย ในอดีตจะมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีคูน้ำล้อมรอบ ภายในบริเวณเมืองจะเป็นโคกเนิน และเป็นแหล่ง ถลุงเหล็กและผลิตเหล็กที่สำคัญของชุมชน ต่อเส้นทางของน้ำได้เปลี่ยนไป คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่น ซากดงเมืองเตย มีลักษณะเป็นซากกำแพงเมือง มีสระน้ำ เป็นชุมชนโบราณ ได้รับอิทธิพลของอารยธรรมในสมัยเจนละ ปรากฎโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐ และชินส่วนสถาปัตยกรรม […]

อ่านต่อ

เที่ยว ยโสธร

ยโสธร “เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่มผลิตข้าวหอมมะลิ “ เทศกาล/ประเพณี งานนมัสการประธาตุกู่จาน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆะบูชา ณ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย ประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็นประจำทุกปีในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณเทศบาลเมืองยโสธรและสวนสาธารณะพญาแถน การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 20:20-21:15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 400-650 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า เที่ยวชมและสัมผัสสถานที่ตั้งย่านเมืองเก่าที่ปรากฏนามอยู่ในประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง ปัจจุบันชุมชนบ้านสิงห์ท่าเป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต ชมอาคารสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ภายในย่านมีศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุ และวัดสิงห์ท่า วัดเก่าแก่ของจังหวัด และทุกวันพุธยังมีถนนคนเดิน มีกิจกรรมต่างๆและบ้านพักแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้มากขึ้นด้วย บ้านศรีฐาน(แหล่งทำหมอนขิด) เลือกซื้อและเยี่ยมชมการทำหมอนขิดสินค้าขึ้นชื่อระดับประเทศ ณ บ้านศรีฐาน […]

อ่านต่อ