ลำพูน

ขัวมุงท่าสิงห์

“ขัวมุงท่าสิงห์” หรือ สะพานมีหลังคา ในอดีตใช้เพื่อการใด ไม่ทราบแน่ชัด แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ขัวมุง หลายแห่งในภาคเหนือมักสร้างใกล้วัดหรือในชุมชน ดังนั้น “ขัว” หรือสะพาน น่าจะใช้เพื่อการสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งน้ำเป็นจุดประสงค์หลัก แต่การสร้างหลังคามุงขึ้นสันนิฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อเหตุผลทาง สถาปัตย์ คือ สะพานโบราณส่วนใหญ่เป็นสร้างด้วยไม้ การมุงหลังคาช่วยกันแดดกันฝนทำให้อายุการใช้งานของสะพานยาวนานขึ้น ต่อจากนั้นเมื่อสะพานมีร่มเงา จากที่ใช้เพียงการสัญจรไปมากลายมาเป็นนั่งพักผ่อน นั่งคุยกัน และพัฒนามาเป็นตลาดพื้นบ้านเล็ก จวบจนปัจจุบัน ขัวมุงท่าสิงห์ ได้พัฒนาโดย อบจ.ลำพูน ทำเป็นศูนย์สินค้า OTOP ขายสินค้าพื้นบ้าน อาทิ ผ้าฝ้าย เครื่องไม้ ผลิตภัณฑ์จากลำไย พระเครื่องลำพูน ขนมไทยล้านนา และของที่ระลึกต่างจากจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ในราคากันเอง ไม่แพงถ้าเทียบกับค่าเดินทางไปซื้อที่แหล่งผลิต ช่วงเวลาทีเ่ปิดให้เที่ยวชม เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว ขัวมุงท่าสิงห์ ตั้งอยู่ฝั่งน้ำกวงตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย เชื่อมฝั่งตัวเมืองกับบ้านเวียงยอง แผนที่

อ่านต่อ

กู่ช้าง-กู่ม้า

กู่ช้าง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณชุมชนไก่แก้ว ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กม. ตามประวัติความเป็นมาของกู่ช้าง กล่าวกันว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุซากของพระยาช้าง “ผู้กล่ำงาเขียว” ซึ่งเป็นช้างทรง คู่พระบารมีของพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสแฝด ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์องค์แรกของนครหริภุญไชย ตามประวัติกล่าวว่า เป็นช้างที่มีฤทธิเดชมาก กล่าวกันว่า เมื่อช้างเชือกนี้หันไปทางศัตรู จะทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงทันที เมื่อช้างเชือกนี้ลมลงจึงมีการสร้างสถูปขึ้นเพื่อบรรจุซากของช้าง โดยให้ซากของช้างหันหน้าขึ้นไปบนอากาศ ส่วนงาทั้งคู่ของช้างเชือกนี้ ถูกนำไปบรรจุไว้ในสถูปที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระนางจามเทวีที่วัดจามเทวี คือ เจดีย์สุวรรณจังโกฎ แต่ตามตำนานเล่าขานกันมาแต่โบราณกล่าวว่า เมื่อช้าง”ผู้กล่ำงาเขียว” ได้ล้มลง ครั้นจะนำซากช้างไปฝัง ถ้าหันหัวช้างและงาช้างไปทางทิศใดก็จะบังเกิดแต่ความแห้งแล้งและความหายนะ นั่นเป็นเพราะความมีฤทธิ์เดชของช้าง “ผู้กล่ำงาเขียว” จึงได้ฝังซากช้างโดยหันหัวช้างและงาช้างชี้ขึ้นทางด้านบน ดังนั้นตามตำนานเล่าขานนี้ จึงบ่งบอกว่างาช้างทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่ สุวรรณจังโกฏ แต่ยังติดอยู่ที่ซากของช้าง ใน กู่ช้าง นั่นเอง กู่ช้างเป็นปูชนียสถานที่ประชาชนชาวลำพูนให้ความเคารพสักการะและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากถึงกับมีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู่ช้างขึ้นใกล้กับองค์สถูป ต่อมาทางกรมศิลปกรได้มาบูรณะให้มีสภาพที่สมบูรณ์และได้ย้ายศาลเจ้าพ่อกู่ช้างออกไปห่างจากสถูปพอสมควร นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีสภูปอีกหนึ่งองค์ ชื่อว่า กู่ม้า เป็นสถูป ที่บริเวณองค์ของสถูปนั้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ปลายมน เหนือองค์สถูปมีแท่นคล้ายบัลลังก์ของเจดีย์ทั่ว ๆ ไป กู่ม้า ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณชุมชนไก่แก้ว ตำบลในเมือง […]

อ่านต่อ

เที่ยว ลำพูน

ลำพูน “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย “ เทศกาล/ประเพณี งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง งานเทศกาลลำไย จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัด งานฮ่วมใจ๋สืบสานตำนานป่าซาง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม บริเวณศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรมและสาธิตเทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 05:40-23:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 423-846 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มี 5 ขบวน/วัน เวลา 08:30/12:45/18:10/19:35/22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-13 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 228-1,935 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1690 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วัดจามเทวี(กู่กุด) […]

อ่านต่อ