พระธาตุบังพวน

พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุบังพวน บ้านดอนหมู ตำบลพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย เดิมพระธาตุบังพวนเป็นเจดีย์เก่าแก่ เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านานตัวองค์พระธาตุเดิมเป็นเจดีย์สร้างด้วยอิฐเผา มีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ลักษณะเจดีย์ เป็นรูปสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ เจดีย์องค์ปัจจุบันบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากรในระหว่างปี พ.ศ. 2519-2521 หลังจากที่องค์เดิมได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2513 เนื่องจากฐานทรุด พระธาตุองค์ปัจจุบันมีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร สูงถึงยอดฉัตร 34.25 เมตร รูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆังชั้นที่ 6 เป็นรูประฆังคว่ำ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี และเหนือชั้นไปเป็นที่ตั้งฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 • พิพิธภัณฑ์พระธาตุบังพวน เป็นห้องเล็กๆ อยู่ใกล้กับองค์พระธาตุ ซึ่งภายในจะเก็บซากเศษหิน ใบเสมา ศิลาจารึก ตลอดจนโบราณวัตถุของพระธาตุองค์เก่า รวมทั้งประวัติขององค์พระธาตุ
 • สระพญานาค อยู่ในบริเวณใกล้ๆ องค์พระธาตุ ซึ่งในสมัยโบราณเมื่อมีการแต่งตั้งผู้ใดเป็นเจ้าเมือง ก็จะนำน้ำจากสระนี้ไปสรงเพื่อเป็นสิริมงคล ในสมัยต่อมาสระพญานาคก็ทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จนกระทั่งชาวบ้านและประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคและทำการบูรณะสระพญานาคเพื่อใช้น้ำในสระนี้นำไปประกอบพิธีมงคลต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 • หลวงพ่อทันใจ (พระศรีอาริยเมตตรัย) ประดิษฐานอยู่ในศาลาไม้เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา อยู่ห่างจากพระธาตุบังพวนประมาณ 20 เมตร ก่อนหน้านี้หลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ในศาลาหลังเล็กๆ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางนาคปรกสีขาว เมื่อมีการสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นแทนศาลาหลังเก่า ก็บูรณะองค์หลวงพ่อทันใจด้วยสีทอง มีความงดงามมากขึ้น
 • บริเวณสัตตมหาสถาน หรือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งในพุทธประวัติ สร้างเป็นแบบจำลองมาจากสถานที่จริง อยู่โดยรอบพระธาตุบังพวน มีดังนี้
  “โพธิบัลลังก์” หมายถึง สถานที่พระพุทธเจ้าประทับหลังตรัสรู้ได้ 7 วัน ตั้งอยู่ตรงกลางหมู่เจดีย์ ก่อด้วยอิฐ เป็นทรงกลม
  “อชปาลนิโครธเจดีย์” เป็นเจดีย์รูป 4 เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐถือปูน ตอนบนเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบ เป็นสัญลักษณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่นางมารว่า พระองค์ทรงละกิเลสหมดสิ้นแล้ว
  “มุจจลินทเจดีย์” เป็นวิหารมุงหลังคาไม่มีฝากั้น ภายในมีพระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร เป็นสัญลักษณ์แทนเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรใต้ต้นจิก พญานาคมุจลินท์ได้แผ่ตัวกันพระพุทธองค์จากฝนที่ตกลงมา
  “ราชายตนเจดีย์” เป็นเจดีย์ 4 เหลี่ยมเช่นเดียวกับอชปาลนิโครธเจดีย์ ตอนบนมีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบแสดงถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติผลสมาบัติ ณ ใต้ต้นเกด
  “รัตนเจดีย์” เป็นเจดีย์ไม้สิบสองก่อด้วยอิฐถือปูน ตอนบนมีซุ้มพระพุทธรูปปางสมาธิราบ เป็นการระลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทบทวนธรรมะและเกิดเป็นรัศมีรอบพระวรกาย
  “อนิมิสเจดีย์” เป็นเจดีย์ 4 เหลี่ยมก่อด้วยอิฐถือปูน มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์องค์อื่น ๆ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเดินทางมาเพื่อบูชาต้นศรีมหาโพธิ์ที่เป็นที่ตรัสรู้โดยการลืมพระเนตรไม่กระพริบ 7 วัน
  “รัตนจงกรมเจดีย์” เป็นเจดีย์ 4 เหลี่ยม ก่อด้วยอิฐถือปูน ตรงกลางมีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ถึงการเดินจงกรมของพระพุทธเจ้าเพื่อพิจารณาสัตว์โลกที่จะโปรดอยู่ 7 วัน

[adsense-2]

ประเพณีที่น่าสนใจ ทุกปีชาวจังหวัดหนองคายจะจัดงานนมัสการพระธาตุบังพวนขึ้นในเดือนยี่ ขึ้น 11 ค่ำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 420093
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี (รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองคายด้วย) โทร. (042) 325406-7
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (042) 412110
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 411521
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (042) 411612
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (042) 411021, 411071
โรงพยาบาลเซกา โทร. (042) 489099
โรงพยาบาลท่าบ่อ โทร. (042) 431015
โรงพยาบาลบึงกาฬ โทร. (042) 491162-3
โรงพยาบาลบึงโขงหลวง โทร. (042) 489008
โรงพยาบาลปากคาด โทร. (042) 481099-100
โรงพยาบาลพรเจริญ โทร. (042) 487099
โรงพยาบาลโพนพิสัย โทร. (042) 471204-5
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โทร. (042) 451125
โรงพยาบาลศรีวิไล โทร. (042) 497099
โรงพยาบาลสังคม โทร. (042) 441051
โรงพยาบาลหนองคาย โทร. (042) 411360, 411366

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดพระธาตุบังพวนตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหนองคาย ประมาณ 21 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย-อุดรธานี) ประมาณ 11 กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ท่าบ่อ) ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 10 วัดจะอยู่ด้านขวามือริมทาง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น