สวนนกชัยนาท

สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2526 ก่อสร้างขึ้น ด้วยเนื้อที่ 50 ไร่โดยนายกุศล ศาสนติธรรม และ ดร.ไพรัตน์ เตชะรินทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ปัจจุบันสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนถึงขณะนี้ มีพื้นที่ถึง 248 ไร่เศษ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงแก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมาก โดยมีองค์ประกอบที่ได้สร้างขึ้นให้มีสภาพเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบทางด้านสิ่งก่อสร้าง เช่น กรงนกใหญ่ที่สุดในเอเชียศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองฯ ปัจจุบันสวนนกชัยนาทอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยการนำของนายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาหนุ่มรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทในการพัฒนาสวนนกชัยนาทให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก

สิ่งที่น่าสนใจ

กรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2529 โดยแนวคิดของนายไพรัตน์ เตชะรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในขณะนั้น โดยมีนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ซึ่งดำรงปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในขณะนั้น เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์และสร้างเสร็จสมบรูณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 วัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นกรงนกเปิดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์นก เป็นรวบรวมพันธุ์นกนานาชนิด ให้มีที่อยู่อาศัย อย่างอิสระ ในพื้นที่ลักษณะตาข่ายที่ครอบคลุมจากเชิงเขาพลองมาถึงที่ราบ ขนาดพื้นที่ 26 ไร่เศษ มีความสูง 26 เมตร กว้าง 180 เมตร ยาว 240 เมตร นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของสวนนกชัยนาทและยังไม่ปรากฏว่าจะมีกรงนกที่มีขนาดและโครงสร้างที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนในทวีปเอเชีย

ปัจจุบัน ภายในกรงนกใหญ่ สวนนกชัยนาทแห่งนี้ ได้มีการปลูกสวนต้นไม้เพื่อสร้างเป็นป่าเพิ่มขึ้น โดยมีการจัดเป็นสวนหย่อมให้มีความสวยงามร่มรื่น ทั้งยังสร้างทางเดินทั่วกรงนกใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมนกได้อย่างใกล้ชิดและยังเพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติที่เป็นที่อยู่อาศัยของนก ในการนี้ สวนนกชัยนาทยังได้เพิ่มกิจกรรมการตกปลาช่อนยักษ์อะเมซอน เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนนกชัยนาท ให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

พิพิทธภัณฑ์ปลา ภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาฯ ประกอบด้วยตู้ปลาเล็กจำนวน 75 ตู้ และอุโมงค์แก้ว 1 อุโมงค์ มีพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 102 ชนิด ประกอบด้วย ปลากินพืช จำนวน 40 ชนิด ปลากินเนื้อ จำนวน 62 ชนิด มีพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ กดดำ ตองลาย หมูอารีย์ บึก เทพา กระโห้ เสือตอ หางไหม้ ยี่สกไทย เค้าดำ นวลจันทร์ กระเบนราหู ฯลฯ เพื่อรวบรวมปลาและสัตว์น้ำจืดพันธุ์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อเป็นแนวทางในการปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม โดยปรับปรุงจากอาคารเดิมซึ่งมีขนาดเล็กปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ตัวอาคารสะดุดตาไปกับนาฬิกาแดดแบบอีควอเทอเรียลที่สามารถอ่านค่าเวลาจากเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ ตั้งเด่นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้าตัวอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง สวนนกชัยนาท โดยถือเป็นท้องฟ้าจำลองแห่งแรกในจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญประจำจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

Egg World เป็นอาคารที่รวบรวมไข่นกสายพันธ์ต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้เรียนรู้ เปิดเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 08:00-17:00 น.

อาคารศูนย์ OTOP เป็นแหล่งแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ของชุมชนในจังหวัดชัยนาท ให้เลือกเป็นของฝากและของที่ระลึกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ใช้ระบบเทคโฯโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม และหัตุถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท

น้ำตกจำลอง เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันดินพังทลายในช่วงฤดูฝนและปรับปรุงให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดชัยนาทและทั่วไปนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับประชาชนทั่วไป โดยก่อสร้างเป็นลักษณะอาคารกำแพงกันดินพังทลาย คอนกรีตเสริมเหล็กและตาข่ายกันดินพังทลาย ขนาดกำแพงสูง 26 เมตร ยาวประมาณ 90 เมตร โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นหน้าผาชั้นน้ำตกต่างระดับ งบประมาณ 19,952,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 มีนาคม2549 แล้วเสร็จวันที่ 10 สิงหาคม 2549 (ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน) การแบ่งช่วงชั้นของหน้าผาน้ำตกจำลองแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
1. แบบผาตั้งลาดชัน
2. แบบหน้าผาต่างระดับ
3. แบบขั้นบันได

ความสวยงามของหน้าผาน้ำตกจำลองนั้นนักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจในมุมน้ำตกต่างระดับที่ได้จัดขึ้น โดยสามารถชมการเปิดน้ำตกในวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 10.00 – 11.30 น. และ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.30 น.

วิหารหลวงปู่ศุข สวนนกชัยนาท ได้ก่อสร้างวิหารหลวงปู่ศุขภายในบริเวณสวนนกชัยนาท เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมได้สักการะหลวงปู่ศุข พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดชัยนาท ซึ่งถ้านักท่องเที่ยวสามารถไปกราบไหว้ สักการะบูชาได้จริงที่วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม สวนนกชัยนาทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 8:00-18:00 น.

อัตราค่าเข้าชม  ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (ค่าเข้าดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ทุกอาคารในสวนนก)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สวนนกชัยนาท โทร. (056) 476 624 หรือที่ อบจ.ชัยนาท โทร. (056) 476 617
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.3 กก.1 โทร. (056) 412 270
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท โทร (056) 411 919
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 ลพบุรี (ดูแลพื้นที่จังหวัดชัยนาทด้วย) โทร. (036) 422 768-9
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (056) 411 734
สำนักงานจังหวัด โทร. (056) 411 181
โรงพยาบาลชัยนาท โทร. (056) 411 142, (056) 412 447
โรงพยาบาลมโนรมย์ โทร. (056) 412 328
โรงพยาบาลวัดสิงห์ โทร. (056) 461 344
โรงพยาบาลสวรรคบุรี โทร. (056) 411 944
โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัด โทร. (056) 411 973, 411 640
โรงพยาบาลหันคา โทร. (056) 451 045

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 ) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท – ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร สวนนกชัยนาท อยู่ทางขวามือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น