อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล(จันทบุรี)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปีพ.ศ. 2377 ได้มีการย้ายวัดมาสร้างบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด และในปี พ.ศ.2446 ได้ก่อสร้างวัดหลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าวัดหลังเก่าเพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ ซึ่งมีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากนั้นได้มีการรบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด จนถึงปีพ.ศ.2528 ได้มีการจัดงานฉลองวัดคาทอลิกจันทบุรีครบรอบ 75 ปี ขึ้นในปีดังกล่าวด้วย นับได้ว่าวัดคาทอลิกแห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในประเทศ

โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มิใช่เพียงเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนานิการโรมันคาทอลิกที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเท่านั้น โบสถ์แห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตามประวัตินั้นกล่าวว่า ที่ตั้งของโบสถ์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวญวน ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว โดยตัวโบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5 ซึ่งสร้างขึ้นโดย “คุณพ่อเปรโตร เปริกาล” เป็นศิลปะโกธิก ที่ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 ซึ่งตรงกับช่วงที่ฝรั่งเศสยังยึดครองเมืองจันทบุรี ตัวอาคารโบสถ์ยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร ถือเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าได้รับการจำลองแบบมาจากวิหารน็อตเตอร์ดามแห่งฝรั่งเศส ภายในโบสถ์นั้นตกแต่ไม้ฉลุลวดลาย และประดับกระจกสีสเตนกลาสเป็ฯรูปนักบุญในคริสต์ศาสนาที่สวยงาม มีบานหน้าต่างทรงสูง ยอดโค้งแหลมประดับกระจกลวดลาย การประดับประดาโบสถ์หลังนี้ล้วนเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะเดิมนั้นเล่ากันว่าหลังคาโบสถ์เคยมีส่วนที่เป็นยอดแหลม หากได้ถูกรื้อส่วนนั้นลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อมิให้เป็นเป้าหมายของการโจมตีจากทางอากาศ ซึ่งโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ก็ได้ยืนยงต่อมาเป็นศูนย์รวมจิต และศรัทธาของคริสต์ชนมิใช่เพียงแต่ชาวจันทบุรีเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปจนทั่วทั้งฝั่งทะเลตะวันออกด้วย

[adsense-2]

แม่พระประดับพลอย เป็นสิ่งสะดุดตาอีกอย่างหนึ่งในการมาเที่ยวที่นี่ เพราะความงามของแม่พระประดับพลอย บวกกับความเป็นมาที่เดิขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจ ของคนในชุมชนและพลอยที่ใช้ประดับก็เป็นพลอยเมืองจันท์แท้ๆ

แม่พระประดับพลอยองค์นี้สร้างขึ้นจากสิ่งบริสุทธิ์ 2ส่วน คือ

  1. วัตถุบริสุทธิ์ ได้แก่ วัตถุดิบที่นำมาสร้างขึ้นเป็นองค์แม่พระ ประกอบด้วย ทองคำบริสุทธิ์ และ พลอยบริสุทธิ์ นำมาประกอบเข้าด้วยกันทุกชิ้นส่วนมีความสำคัญ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  2. ใจบริสุทธิ์ (มธ.5:8) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนบริจาควัตถุดิบที่จะสร้าง “แม่พระประดับพลอย” เพื่อเทิดพระเกียรติให้เหมาะสมกับแม่พระ ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ และสง่างามให้ผู้พบเห็นได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และเป็นอนุสรณ์ แก่อนุชนรุ่นหลัง

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00–18.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล(จันทบุรี) โทร.(039) 311 578 โทรสาร (039) 344 004 การเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้า
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.4 กก.3 จันทบุรี โทร. (039) 311 188
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี) โทร. (038) 655 420-1, (038) 664 585 โทรสาร (038) 655 422
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (039) 311 001
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (039) 311 013
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (039) 311 299
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (039) 311 115
โรงพยาบาลขลุง โทร. (039) 441 644
โรงพยาบาลตากสิน โทร. (039) 321 759
โรงพยาบาลท่าใหม่ โทร. (039) 431 001-2
โรงพยาบาลพระปกเกล้า โทร. (039) 311 611-3

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  สามารถเข้าทางเดียวกับวัดไผ่ล้อม เมื่อถึงวัดไผ่ล้อมแล้วเดินทางต่อไปอีกราว 1 กิโลเมตร หรือจากตัวเมืองเดินทางข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันทนิมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์คาทอลิก

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น