โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น บอกเล่าเรื่องราวอดีตผ่านรูปปั้น โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น หรือพิพิธภัณฑ์เมือง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น จัดสร้างด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาท ในปี 2540 แล้วเสร็จเมื่อปี 2546

คำว่า “โฮง” ในภาษาอีสานหมายถึง โรง หรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภูมิปัญญาที่มีการเล่าเรื่องต่างๆ ของเมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝรั่ง ที่มาอยู่เมืองขอนแก่นนานมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่ได้ นอกจากการค้นคว้าเอกสารแล้วยังมีทีมนักประวัติศาสตร์ช่วยดูแล และได้มีการตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจำนวน 7-8 คน ออกไปสืบค้นประวัติที่บ้านดอนบม บ้านโนนเมือง บ้านดอนพันชาด และบ้านทุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเมื่อ 230 ปีที่ผ่านมา โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน มีการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ เช่น คำบรรยาย ภาพประกอบ ภาพถ่าย หุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์ และสื่อวิดีทัศน์ รวมไปถึงข้าวของโบราณต่างๆ ซึ่งบางชิ้นเป็นของจำลอง แต่บางชิ้นก็เป็นของจริงที่เจ้าของได้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่มาชมได้ศึกษา

ภายในพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 เป็นการแนะนำเมืองขอนแก่นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องชื่อของเมืองขอนแก่น ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภูมิศาสตร์ โบราณวัตถุที่แสดงถึงอารยธรรมอันสูงส่งของเมืองขอนแก่นที่มีมายาวนาน นอกจากนั้นภายในส่วนจัดแสดงนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลก ที่มีชื่อว่า “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” และ “สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส”

โซนที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นที่มีอายุกว่า 3,000-5,000 ปีมาแล้ว เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อในด้านต่างๆ ของเมืองขอนแก่น นับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การรวมตัวเป็นชุมชน รวมทั้งมีหุ่นจำลองแสดงวัฒนธรรมโบราณต่างๆ หรือที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งหมายถึงประเพณีที่จะมีในแต่ละเดือนของชาวขอนแก่นให้ดูครบทุกเดือน

โซนที่ 3 การตั้งเมือง เป็น เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการอพยพโยกย้ายในการตั้งเมืองของบรรพบุรุษ ซึ่งการเดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเมืองมีถึง 7 ครั้ง ก่อนจะปักหลักลงในพื้นที่ที่เป็นเมืองขอนแก่นปัจจุบัน รวมทั้งมีชื่อและภาพวาดของเจ้าเมืองขอนแก่นในอดีต และประวัติของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งเมืองขอนแก่น พิธีตั้งเสาหลักเมือง เป็นต้น

โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีของชาวขอนแก่น เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองขอนแก่น ประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผู้คนเหล่านั้นได้เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพและค้าขาย เช่น ชาวฝรั่ง ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวอินเดีย เป็นต้น ซึ่งมีการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านผ่านรูปปั้นหุ่นขนาดเท่าคนจริง เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้า ฯลฯ

โซนที่ 5 เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นในปัจจุบัน ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา และจัดแสดงภาพถ่ายรวมทั้งประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศ และชาวขอนแก่น เช่น นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายแพทย์รางวัลแมกไซไซ และภราดร ศรีชาพันธุ์ นักเทนนิสชื่อดังของเมืองไทยในขณะนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจท้างด้านธรรมชาติ โบราณคดี และเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่นมีรูปจำลองของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น

[adsense-2]

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • มีที่จอดรถเป็นลานกว้างอยู่ใกล้ลานทางเข้าพิพิธภัณฑ์
  • มีทางลาดเข้าอาคารสำหรับผู้พิการ

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

เปิดทำการ 08.30 – 17.00 จันทร์ – เสาร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม
บัตรเข้าชม เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 บาท ต่างชาติ 90 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริเวณชั้นล่าง อาคารสวนสาธรณะ 200 ปี บึงแก่นนคร ถนนรอบบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0-4327-1173, 0-4322-4031 ต่อ 1603 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น