พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เริ่มมีการกล่าวขานมากขึ้น เมื่อได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า ” พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา ” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐดุจดังมหาวชิระ” พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร โดยลายเส้นแกะสลักลงในเนื้อหินเป็นร่องลึก ขนาดความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ลึก 10 เซนติเมตร ฝังด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองเต็มร่อง เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก ในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 สร้างแล้วเสร็จในปี 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออัญเชิญประดิษฐานในพระอุระพระพุทธรูป และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเบิกพระเนตร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 ที่สุดวันที่ 16 ธันวาคม 2544 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ รับการน้อมเกล้าถวาย พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์

การสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์สำเร็จลงได้ เนื่องมาจากความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนั้นแล้ว พระพุทธรูปแกะสลักองค์นี้ เป็นเสมือนแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมศาสดาแห่งศาสนาพุทธ ซึ่งจะเป็นถาวรวัตถุที่ยืนยงคงอยู่ตลอดไป และที่สำคัญเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระพุทธรูปองค์นี้ จึงเป็นการรวมเอาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เข้าไว้ด้วยกัน

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ มีความแปลกแตกต่างจากพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาองค์อื่นๆ กล่าวคือ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเป็นองค์แรกของประเทศไทยที่แกะสลักเป็นรูปองค์พระด้วยลายเส้นและเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูง 130 เมตร รวมฐานบัวหรือบัลลังก์ ซึ่งสูงขนาดตึก 70 ชั้น และมีหน้าตักกว้าง 70 เมตร สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดแต่ไกลโดยไม่มีอะไรปิดบัง รวมทั้งตำแหน่งองค์พระมุ่งหน้าตรงไปยังมณฑปของวัดญาณสังวรารามอย่างน่ามหัศจรรย์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นพระพุทธรูปแกะสลักแบบลายเส้นเซาะร่อง ไม่ใช่พระพุทธรูปแบบนูนสูงตามหน้าผาทั่วๆไป รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปที่ออกแบบองค์พระบนหน้าผาด้วยระบบแสงเลเซอร์เป็นภาพลายเส้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังหน้าผาเป็นครั้งแรก นับเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับศิลปะอันงดงามของไทย

นอกจากหน้าผาที่ทำการสลักพระพุทธรูปลายเส้นแล้วรอบๆ บริเวณยังมีต้นไม้ ศาลา ร่มรื่นสำหรับพักผ่อน หรือปฏิบัติธรรมอย่างสงบ และยังมีสวนหย่อมที่จัดไว้ให้อย่างสวยงาม

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจ

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา จำลอง เป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยลายเส้นเช่นเดียวกับองค์จริงที่หน้าผาเขาชีจรรย์ ประดิษฐานบนเท่นสำหรับจุดเทียนธูปบูชา ถวายดอกไม้

หลักจารึกพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ เป็นหลักจารึกประวัติการสร้างพระ มีคำจารึกดังนี้
พุทธศักราช ๒๕๓๙ กาลมหามงคลสมัยแห่งปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุดของชาวไทย ทรงดำรงสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สถิตเสถียรเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ปกครองสยามรัฐสีมาอาณาจักรยาวนานที่สุด สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฝ่ายพุทธจักร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทวยราษฎร์ มีจิตเกษมโสมนัสสมานสโมสรสนองพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ หน้าผาหินเขาชีจรรย์แห่งนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม เป็นพระพุทธมหามิ่งมงคล ประจำรัชกาลที่ ๙ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบสนองพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” หมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรือง สว่าง ประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ” มีพระพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธนวราชบพิตร สูง ๑๐๙ เมตร หน้าตักกว้าง ๗๐ เมตร ฐานพุทธบัลลังก์ สูง ๒๑ เมตร รวมได้ ๑๓๐ เมตร
เมื่อ ณ วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช ทรงเกษมพระราชศรัทธาถวายพระรัตนะบรมสารีริกธาตุอันประเสริฐรุ่งเรือง อัญเชิญสรรพสิริสวัสดิ์บริสุทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อสถาปกไว้ ณ พระอุระพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ให้โชติช่วงเรืองรองประดุจดั่งพระอาทิตย์ทอแสงชัชวาลเป็นนิรันดร์
เมื่อ ณ วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงรับสนองพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญพระรัตนะบรมสารีริกธาตุประดิษฐานขึ้นแล้วทรงเบิกพระเนตร บังเกิดสรรพพุทธานุภาพสมบูรณ์จิรัง แผ่ความชุ่มชื่น สรรพ ร่มเย็น ทั่วผืนแผ่นดินแห่งพระบวรพุทธศาสนาในดิถีอันเป็นมงคล

ช่วงเวลาที่เปิดให้เที่ยวชม  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00 น.- 18.00 น. การเยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ และปฎิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด และงดเสียงดัง และควรระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนดเพราะอาจเกิดอันตรายจากหินที่อาจร่วงหล่นลงมาได้ สถานที่แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับ อเนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ซึ่งสามารถเดินทางระหว่างสถานที่ได้อย่างสะดวก ซึ่งในปัจจุบันพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ แห่งนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและแวะมาสักการะทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งเราควรช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่สืบไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี (038) 427 667, (038) 428 750
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672
Call Center พัทยา 1337
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (038) 279 448
สำนักงานจังหวัดชลบุรี (038) 275 034
ตำรวจท่องเที่ยว (038) 425 440, 1155
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา (038) 410 044, (038) 425 937
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี (038) 392 001, 1193
ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี (038) 275 0213

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากถนนสุขุมวิท ผ่านพัทยาใต้มาทางหาดจอมเทียน เลยโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน และโรงแรม โอเชียน มารีน่าไปนิดเดียว ให้ชิดซ้ายจะมีป้ายบอกไปวัดเขาชีจรรย์ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร สังเกตุพระพุทธรูป แกะสลักที่เขาชีจรรย์วิ่งไปตามทางจะเห็นเขาชีจรรย์ทางขวามือ ให้เลี้่ยวขวาเข้าที่จอดรถ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น