ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกัน ก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งที่เสด็จยกกองทัพไปตีทัพเขมร ที่เมืองวิเชียรบุรีแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2518 ทางอำเภอจัดงานเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นในวันกองทัพไทย ราวเดือนมกราคมของทุกปี

ตำนาน ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ในเขตตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นชุมชนเมืองเก่าแก่ของชาวไทยมาแต่โบราณมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสภานที่สักการะของประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี คือ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่า

[adsense-2]

เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำรงพระอิสริยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ.2125ได้เสด็จกรีฑาทัพมาปราบกบฏพระยาละแวกพระองค์ทรงให้พระยาศรีถมอรัตน์เจ้าเมือง วิเชียรบุรี และพระยาชัยบาดาลเจ้าเมืองชัยบาดาล เป็นทัพหน้าตีทัพกบฏพระยาละแวก สำหรับทัพหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เสด็จมายังทัพที่เมืองวิเชียรบุรี ณสถานที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรีในปัจจุบันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณบริเวณที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี ในปัจจุบันเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2515 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2525 นายบุญยรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรีในขณะนั้น พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี ได้ร่วมใจกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกเธอฯ เสด็จแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาชาวอำเภอวิเชียรบุรีจะจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

การเดินทาง

รถยนต์

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรง ห่างจากแยกทางหลวงหมายเลข 21 ตามเส้นทางเข้าตัวอำเภอวิเชียรบุรีเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

แผนที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ความเห็น

ความเห็น