เมืองโบราณโนนเมือง

เมืองโบราณโนนเมือง เดินชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ เมืองโบราณโนนเมือง ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อยู่บนฝั่งขวาของลำน้ำเซิน มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 2 ชั้น อยู่ห่างจากตัวตลาดชุมแพไปทางทิศใต้ประมาณ 2-3 กม. ปัจจุบันมีสภาพเป็นป่าโคกเต็งรัง หน้าแล้งจะดูแห้งโล่ง เพราะไม้ผลัดใบ ส่วนฤดูฝนจะเป็นป่ารก มีงูเหลือมและงูจงอางชุมมาก เดิมชาวบ้านจึงเรียกว่า “โคกโนนเมือง”

เมืองโบราณโนนเมือง เป็นการพบร่องรอยทางโบราณคดี ยุคสมัยศิลปะทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งความจริงสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่นได้จัดเป็นโบราณสถานที่สำคัญของขอนแก่นไว้นานแล้วแต่เพิ่งจะขุดค้นพบเป็นบางส่วนไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2525 พบว่าใต้ดินลึกลงไปจากบริเวณโนนเมืองเป็นร่องรอยถิ่นฐานของสังคมประวัติศาสตร์สมัยหนึ่งในอดีตเมืองโบราณสมัยทวารวดีแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า โนนเมือง เขตบ้านนาโพธิ์ อำเภอชุมแพ ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 80 กิโลเมตร

เดิมทีชาวบ้านเล่าลือสืบต่อกันมาว่าบริเวณเนินดินกว้างที่เรียกว่าโนนเมืองนั้นเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณจากการสำรวจของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่น พบในเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี 3 ใบ ตั้งใกล้เคียงและบนผิวพื้นดินทั่วไปของเนินพบเศษภาชนะดินเผาเหล่านี้มีทั้งชนิดเขียนสีแดง ชนิดลายขูดขีด และลายเชือกทาบลักษณะของเนินเป็นเนินดินรูปไข่ พื้นที่ประมาณ 170 ไร่ มีคูเมือง 2 ชั้น ระยะห่างกันประมาณ 200 เมตรการขุดค้นของสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 9 ขอนแก่น โดยเปิดหลุมขุด 2 หลุมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ได้พบว่าตรงความลึกประมาณ 270 เซนติเมตร เป็นโครงกระดูกมนุษย์ที่มีพิธีฝังศพตามประเพณีโบราณ ที่มีธรรมเนียมการฝังเครื่องมือเครื่องใช้ลงไปพร้อมกับศพ เช่น หม้อและภาชนะดินเผาเขียนสีและลายขูดขีด ลายเชือกทาบ กำไลสำริด กำไลกระดูกสัตว์เช่น กระดูกหมู กระดูกควาย เขากวาง และกระดองเต่าใกล้กับโครงกระดูกด้วย สำหรับหลุมแรกพบโครงกระดูกจำนวน 5 โครงและหลุมที่ 2 จำนวน 2 โครง อย่างไรก็ดี ขณะนี้เพียงสันนิษฐานว่าโครงกระดูกมนุษย์ที่ขุดค้นพบน่าจะเป็นคนในยุคสมัยทวารวดีจนกว่าจะมีการพิสูจน์ วิเคราะห์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องด้านโบราณคดีต่อไปในภายหลัง

[adsense-2]

ในบริเวณเมืองโบราณโนนเมืองมี “พิพิธภัณฑ์เปิด” ในแหล่งขุดค้น มีสิ่งก่อสร้างและหลักฐานต่างๆ คือ
1. อาคารคลุมหลุมขุดค้น 5 หลัง
2. อาคารศูนย์ข้อมูล 1 หลัง
3. ศาลเจ้าปู่ มีใบเสมาหินปักอยู่ 4 หลัก วางนอน 1 หลัก
4. หอพระ ตั้งอยู่บนเนินดิน

สิ่งที่น่าสนใจภายในเมืองโบราณ

เสมาหินจากโนนเมือง รอบๆ วิหารพระนอน ชาวบ้านได้รวบรวมใบเสมาทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้และจากในตัวเมืองโบราณฯ มาปักไว้รอบๆ นับได้ 19 ชิ้น ชาวบ้านบอกว่ามีเสมาหินหลักหนึ่งถูกนำไปเป็นหลักเมืองชุมแพ ตั้งอยู่ในศาลหลักเมือง ริมหนองนางเลิง (เดิมเรียก หนองอีเลิง) อ. ชุมแพ

พระนอน ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมมีพระยืนสลักหินอยู่ 1 องค์ มีคนมาลักขุดหาสมบัติจนองค์พระล้มนอน ชำรุดแตกเป็นเสี่ยงๆ ชาวบ้านที่มีศรัทธาจึงนำชิ้นส่วนมาต่อรวมๆ กัน แล้วปั้นปูนโอบไว้จนเป็นพระนอน แล้วสร้างศาลาเป็นวิหารประดิษฐานไว้

 ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เป็นโบราณสถานกลางแจ้งเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
(Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports)
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050
e-mail: [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวจังหวัดขอนแก่นโดยทางหลวงสาย 12 ระยะทาง 81 กิโลเมตร ถึงอำเภอชุมแพ เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกไปถนนทหารพรานที่ 25 ประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือนำท่านไปสู่เมืองโบราณที่สำคัญแห่งนี้

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น