พิพิธภัณฑ์ภูพาน

พิพิธภัณฑ์ภูพาน ตั้งอยู่ที่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณติดริมทะเลสาบหนองหาร(ฝั่งหลังโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล)ภายในแบ่งเป็นห้องจัดแสดง9โซน ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์)ได้กำหนดให้มีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ซึ่ีงในส่วนของจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโคงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน โดยการก่อสร้างเป็น 4 ระยะ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 88,801,000บาท เริ่มเปิดบริการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษา 2555 อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและต่อมาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 จังหวัดสกลนครได้โอนภารกิจการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ภูพานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับผิดชอบ

พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสกลนคร รวบรวมประวัติต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการต่างๆ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนคร ปฎิมากรรมต่างๆ เป็นศูนย์รวมข้อมูลของจังหวัดสกลนคร ในด้านต่างๆ ที่รวบรวมไว้ในที่แห่งนี้ รวบรวมประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ ตำนานการต่อสู้ ตลอดจนพระอริยสงฆ์ จนกลายเป็นแอ่งธรรมมะ ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ภูพานถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวสกลนคร มีการจัดแสดงทั้ง 9 โซน ได้แก่ ห้องโหมโรง ห้องแสดงนิทรรศการมหัศจรรย์ภูพาน ห้องป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุอีสาน ห้องหนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร ห้องคนสกลนคร ห้องอาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์(หยุดวันจันทร์) เวลา 09.00น.-17.00น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ภูพาน  โทร. (042) 714853, (089) 6231725, (084) 5132428) อีเมล : [email protected] ผู้สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ องค์กร กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ระบุจำนวนผู้เข้าชม วันและเวลา
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 4 จ.นครพนม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.สกลนครด้วย) โทร. (042) 513490-1
การบินไทย โทร. (042) 712259-60
ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 713971
หจก.ภูพานการท่องเที่ยว โทร. (042) 712676
โรงพยาบาลกุดบาก โทร. (042) 784021
โรงพยาบาลกุสุมาลย์ โทร. (042) 769023
โรงพยาบาลคำตากล้า โทร. (042) 796046
โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โทร. (042) 713550
โรงพยาบาลเต่างอย โทร. (042) 761021
โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โทร. (042) 789015
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น โทร. (042) 779105
โรงพยาบาลพังโคน โทร. (042) 771222
โรงพยาบาลวานรนิวาส โทร. (042) 791122
โรงพยาบาลวาริชภูมิ โทร. (042) 781187
โรงพยาบาลสกลนคร โทร. (042) 711722
โรงพยาบาลสว่างแดนดิน โทร. (042) 721111
โรงพยาบาลส่องดาว โทร. (042) 786026
โรงพยาบาลอากาศอำนวย โทร. (042) 799000

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว พิพิธภัณฑ์ภูพานตั้งอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ชุมชนหนองหารหลวง ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ความเห็น

ความเห็น