วัดพิชัยปุรณาราม

วัดพิชัยปุรณาราม เดิมชื่อ วัดกร่าง ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสะแกกรัง สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปลายสมัยอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2301 พระยาพิชัยสุนทรเจ้าเมืองอุทัยธานีในสมัยนั้นได้ชักชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์และได้เปลี่ยนชื่อ จากวัดกร่างมาเป็นวัดพิชัยปุรณารามจนถึงปัจจุบันนี้ วัดพิชัยปุรณารามมีวิหารเก่าสร้างในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นามว่า “พระพุทธชัยสิทธิ์” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างในสมัยอยุธยา ขนาดหน้าตัก กว้าง 1.47 เมตร สูง 1.87 เมตร มีซุ้มเรือนแก้วปูนปั้น เป็นพญานาคสวยงามประดิษฐานในวิหาร ส่วนในพระอุโบสถมีพระประธานสร้างด้วยปูนนามว่า “พระพุทธรูปอู่ทอง” และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและงานศิลปกรรมอื่น ๆ อันทรงคุณค่า ที่เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงสมควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา

สิ่งน่าสนใจภายในวัด
1. พระพุทธชัยสิทธิ์ หรือหลวงพ่อชัยสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางวิชัน มีซุ้มเรือนแก้วประดับรอบองค์คล้ายกับพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และพระประธานในโบสถ์วัดไลย์ จ.ลพบุรี สันนิษฐานว่าพระพุทธชัยสิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือต้นสมัยอยุธยา

2. วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ นับเป็นอาคารสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ซึ่งมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 600 ปี ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมสมัยอู่ทองเพียงสี่แห่งในประเทศไทย นอกจากที่วัดนี้แล้วมีที่โบสถ์พระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก โบสถ์วัดจอมคีรีนาคพรต จ.นครสวรรค์ และวิหารวัดไลย์ จ.ลพบุรี

[adsense-2]

จุดเด่นคือ ภายในอาคารด้านหลังวิหารทำเป็นมุข ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธาน มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงเป็นแนวยาวนำสายตาไปยังพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ ณ อีกด้านหนึ่งของห้อง ผนังด้านยาวของวิหารมีการเจาะเป็นช่องลูกมะหวดแทนการเจาะหน้าต่างเช่นยุคหลังๆ ช่องลูกมะหวดนี้นอกจากเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้ว ยังเป็นช่องแสงที่หากลำแสงส่องผ่านไปสู่พระประธานจะช่วยเสริมให้องค์พระดูโดดเด่นสง่างามยิ่งขึ้น ด้านนอกอาคารมีเสารองรับชายคาปีกนกซึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามภาพจิตกรรมในโบสถ์ สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รูปแบบการเขียนต่างจากวัดอื่นๆคือผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญขณะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่บรรจุมวยผม(จุฬาโมลี) ของพระพุทธเจ้า ผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นเรื่องนรกขุมต่างๆส่วนผนังด้านข้างทั้งสองด้านเป็นเรื่องจันทโครพ เรื่องการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นต้น

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากห้าแยกวิทยุใช้ ถ.ศรีอุทัยไปทางศาลากลางจังหวัดราว 500 ม.ถึงวัด (วิหารอยู่ทางซ้าย โบสถ์อยู่ทางขวา)

รถประจำทาง ขึ้นรถสายรอบเมือง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น