วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่บนถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ ปัจจุบันมี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นเจ้าอาวาส ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

ประวัติความเป็นมาของวัด

วัดโพธิสมภรณ์ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้พิจารณาเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี มีเพียง “วัดมัชฌิมาวาส” วัดเดียวเท่านั้น สมควรที่จะสร้างวัดขึ้นอีกสักวัดหนึ่ง จึงได้ไปสำรวจดูสถานที่ทางด้านทิศใต้ของ “หนองนาเกลือ” ซึ่งเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่อุดมไปด้วยเกลือสินเธาว์ มีปลาและจระเข้ชุกชุม (ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี) เห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมควรแก่การสร้างวัดได้เพราะเป็นที่ราบป่าละเมาะเงียบสงบดี ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เมื่อตกลงใจเลือกสถานที่ได้แล้ว มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ก็ได้ชักชวนและนำพาราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งมาร่วมกันถากถางป่าจนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปีของหน่วยราชการ ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่” เพราะแต่เดิมมีเพียงวัดมัชฌิมาวาสซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วัดเก่า” ด้วยพบร่องรอยเป็นวัดร้างมาก่อน มีเจดีย์ศิลาแลงเก่าแก่และพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก และได้กราบอาราธนา พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) เจ้าคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสวัด

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 • พระพุทธรูปทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย(หลวงพ่อพระพุทธรัศมี) หน้าตักกว้าง 1.55 เมตร สูง 2.30 เมตร อายุประมาณ 600 ปี สมัยสุโขทัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระประธานองค์นี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรด้วย
 • พระพุทธรูปศิลาแลง เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สูง 95 เซนติเมตร กว้าง 24 เซนติเมตร สมัยลพบุรี อายุประมาณ 1,300 ปีประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถพระพุทธรูปองค์นี้ชาวเมืองอุดรให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มักจะมีคนมากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า “พระขอ” ซึ่งหมายถึงหากเราขออะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นเอง
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่รัฐบาลประเทศศรีลังกา มอบให้รัฐบาลไทย ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้นำมาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.2494
 • รอยพระพุทธบาทจำลอง ทำด้วยศิลาแลง อายุประมาณ 100 ปีเศษ
 • ตู้พระไตรปิฎกลายทองลดน้ำ สร้างในพระนามเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2472
 • พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ประกอบด้วยห้องโถงจัดแสดงทั้งหมด 3 ห้อง โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นละ 1 ห้อง และ อาคารบริเวณรอบๆพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ อีก 2อาคาร อยู่บริเวณฝั่งซ้าย และขวาของพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ มีอาคาร “พระระเบียง พัชรกิตติยาภา” และ “พระระเบียง 98 ปี พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)” และยังมีศาลาจัดแสดง ทั้งหมด 4ศาลาอยู่ทั้งหมด 4 มุมของบริเวณรอบๆพระบรมธาตุธรรมเจดีย์โดยเป็นศาลาที่มีรูปเหมือน ประวัติสังเขป และ คติธรรม ของ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด, หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล,หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร,หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม และ ที่บริเวณข้างศาลา มีต้นสาระ(ลังกา)ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2552 อยู่ด้วยพระระเบียงพัชรกิตติยาภา แบ่งเป็นห้องจัดแสดงทั้งหมด 4 ห้อง
  ห้องที่ 1 ห้องจัดแสดง พระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
  ห้องที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ชื่อ “พระพุทธกิติธรรมญาณ”
  ห้องที่ 3 ห้องจัดแสดง ประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์
  ห้องที่ 4 ห้องจัดแสดง รายนามคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้าง รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

  พระระเบียง 98 ปี อุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) จัดแสดงประวัติสังเขป และ คติธรรม พระบูรพาจารย์ โดยแบ่งเป็นฝั่งซ้าย และ ฝั่งขวา โดยโถงตรงกลางจัดแสดงรูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์

 • พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ 3 ชั้น มีสัณฐานรูปแปดเหลี่ยม ส่วนฐานกว้าง 12 เมตร สูง 38 เมตร ตั้งอยู่บรเวณศูนย์กลางของทักษิณ ซึ่งยกสูงขึ้นขากพื้นเดิม 0.90 เมตร ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะผสมผสานสัญลักษณ์ของอีสานตอนบนและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์
 • พระพุทธเมตตาธรรมเจดีย์(พระพุทธเมตตาจำลอง) พระประธาน โถงพิพิธภัณฑ์ชั้น 1 ภายในพระเกศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ข้างใน โดย พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนททีโป)เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 พฤศภาคม พ.ศ. 2552

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันธรรมดา/วันหยุด ในเวลา 8.30น.-18.00น.ส่วนวันนักขัตฤกษ์จะเปิดให้เข้าชมเวลา 8.30-20.00น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 223 708
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 223 304
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 222 285, (042) 328 515-9
ตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานี โทร.(042) 221 1219, (042) 321 189, 1155
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร.(042) 325 406-7
สถานีรถไฟอุดรธานี โทร.(042) 222 061
สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. (042) 222 916
โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. (042) 248 586, (042) 348 888
โรงพยาบาลหมอไพโรจน์ โทร. (042) 248 101-5, (042) 246 706-7
โรงพยาบาลวัฒนา โทร. (042) 241 031-2
โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ โทร. (042) 343 111
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โทร. (042) 341 710
โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. (042) 342 555
โรงพยาบาลชัยเกษม โทร. (042) 243 385-6
โรงพยาบาลรัตนแพทย์ โทร. (042) 247 713

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดโพธิสมภรณ์ตั้งอยู่บนถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น