พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๘ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ใกล้วัดพระบาทห้วยต้ม ก่อนที่จะสร้างพระมหาเจดีย์หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาได้พบมูลโคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงมาใช้ชาติเป็นโคพระโพธิสัตว์ และมูลโคนี้ก็ได้กลายสภาพเป็นพระบรมธาตุจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ธาตุครอบทับสถานที่แห่งนี้ไว้ ด้วยเกรงว่าต่อไปในภายหน้า หากไม่ทำอะไร สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็คงจะมีชาวบ้านมาสร้างเรือนทับด้วยเพราะความไม่รู้

ที่มาแห่งนามพระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกประทานนามพระมหาเจดีย์นี้ว่าพระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัยพุทธเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค์สิ่งสักการะแทนองค์พระศาสดาทั้งห้าของภัทรกัป แห่งแรกที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยประดิษฐาน ณ วัดหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปู (ห้วยต้ม) ตำบลนาทราย

[adsense-2]

เจตนาการสร้างเพื่อให้ประเทศไทยได้มีพุทธเจดีย์ที่เป็นเครื่องหมายแห่งการตรัสรู้โปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ซึ่งได้แก่
๑)พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
๒)พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ
๓)พระพุทธเจ้ากัสสปะ
๔)พระพุทธเจ้าโคตมะ (พระสมณโคดม)องค์ปัจจุบัน
๕)พระศรีอริยเมตไตรย์พระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต

 การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 แล้วแยกจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 46 – 47 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร จะเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง สามารถสอบถามทางจากชาวบ้านได้เลย

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น