อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง จังหวัดลำพูน บริเวณสวนสาธารณะหนองดอกเทศบาลเมืองลำพูนร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางจามเทวีเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรมมีความกล้าหาญและสามารถ เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามานครหริภุญชัย รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมมาเผยแพร่จนมีความ เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีสร้างเสร็จและเปิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 เป็นที่สักการบูชาของชาวลำพูนและนักท่องเที่ยว

[adsense-2]

พระนางจามเทวี เป็นสตรีซึ่งปรากฏพระนามในเอกสารต่างๆ ซึ่งระบุว่าทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย อันเป็นอาณาจักรโบราณในภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบัน

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น