Tag: กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ไปเยือนถิ่นทวารวดี บูชารอยพระพุทธบาทคู่กันค่ะ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต ตั้งอยู่ที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นกลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ ที่สร้างซ้อนทับกันหลายสมัย เริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแลงและอิฐ ส่วนใหญ่คงเหลือเฉพาะรากฐานอาคารเท่านั้น ระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแลง ที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้าง และยังมีการสลักรูปกากบาท โดยที่ตรงกลางมีหลุมสำหรับใช้ปักเสา สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อปักฉัตรหรือร่ม สิ่งที่น่าสนใจ 1. รอยพระพุทธบาทคู่ ยุคทวารวดี ราว 1,500 ปีมาแล้ว สลักบนพื้นศิลาแลง คาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยทวารวดีถึงสมัยลพบุรี นับเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 2. ซากสุคตาลัย เป็นศาสนสถานประจำ “อโรคยศาล” สร้างทับพุทธสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งมีมาก่อน สุคตาลัย หมายถึงที่ประทับพระพุทธเจ้า ในที่นี้คือพระไภสัชยคุรุ (พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นแพทย์ ตามคติมหายาน) อยู่ปราสาทประธาน มีกำแพงล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อโรคยศาล หมายถึงศาลาไร้โรค (บางคนเรียกโรงพยาบาล แต่ไม่ใช่) เป็นสถานบำบัดผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสมุนไพร สร้างด้วยไม้ อยู่ภายนอกกำแพงสุคตาลัย 3. สระบัวล้า อยู่ใกล้รอยพระพุทธบาทคู่ ไปทางด้านเหนือ ชาวพวนเรียกชื่อบัวล้า เพี้ยนคำเขมรว่า บาราย […]

Read More