Tag: กู่แก้ว

กู่แก้ว

กู่แก้ว (วัดกู่แก้วสามัคคี) ตั้งอยู่ที่วัดกู่แก้วสามัคคี บ้านหัวสระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เป็นศาสนสถานเขมรขนาดเล็กในพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะเป็นปราสาทหินศิลาแลง สถาปัตยกรรมสมัยลพบุรี องค์ปราสาทหรือกู่สร้างด้วยศิลาแลง โดยมีกำแพงล้อมรอบ  ระหว่างการบูรณะพบศิลาจารึกสลักเป็นภาษาสันสกฤตกล่าวถึงพระประสงค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นทั้งที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนด้วยเรียกว่า “อโรคยาศาล” ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนให้ชม ส่วนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเช่นศิลาจารึกภาษาสันสกฤต ประติมากรรมสลักหินทรายรูปพระยมทรงกระบือ นารายณ์ทรงครุฑ พระโพธิสัตว์ ศิลาจารึกที่ระบุถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น (Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports) สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050 e-mail : [email protected] การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข […]

Read More