Tag: คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถนนคุ้มเดิม จ.แพร่ สร้างในสมัยพระเจ้าวิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย ประมาณปี พ.ศ. 2435 เพื่อเป็นที่พำนักของท่าน และเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 คุ้มเจ้าหลวงได้ใช้เป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า จวนผู้ว่า คุ้มเจ้าหลวงได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากร และต่อมาได้มอบให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งมีนโยบายที่จะดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าหลวงให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เยาชนศึกษาประวัติศาสตร์ของแพร่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวมาเสด็จมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจังหวัดแพร่ ในปี พ.ศ.2501 อาคารหลังนี้ยังได้รับพระราชทานรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประปี พ.ศ.2536 และสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อาคารหลังนี้จึงนับได้ว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาวแพร่ตราบนานเท่านาน พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” เป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 รูปทรงอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือที่เรียกว่า แบบขนมปังขิง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่แพร่เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นการประดับตกแต่งลวดลายฉลุที่สวยงามเหมือนขนมปังขิง ที่มีลักษณะหงิกงอเป็นแง่งเหมือนขิง ตัวอาคารสร้างด้วยอิฐถือปูน มี 2 ชั้น มีความหรูหรา สง่า และโอ่โถงมาก มีประตู 72 บาน ภายในบ้านตกแต่งด้วยสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ […]

Read More