Tag: ตลาดผ้าบ้านนาข่า

ตลาดผ้าบ้านนาข่า

ตลาดผ้าบ้านนาข่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของ เทศบาลตำบลนาข่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี และชาวบ้านตำบลนาข่า ที่ร่วมมือ ร่วมใจกัน ผลิตผ้าชั้นดี ตลาดผ้าบ้านนาข่า เป็นการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งกลุ่มนี้ทอผ้าบ้านนาข่า เป็นกลุ่มที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว จนมีการบริหารจัดการได้ในเชิงธุรกิจ จากกลุ่มใหญ่แยกมาเป็นกลุ่มย่อย ในส่วนของอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ญาติพี่น้องแล้วจะส่งมาจำหน่ายที่ร้านของประธาน โดยจะมีเครือข่ายในสิ่งทอตามหมู่บ้านในตำบลนาข่า และหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดจนตำบลใกล้เคียง ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี บ้านนาข่าได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาข่าและยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเหมาะกับโอกาสในการใช้งานต่าง ๆ อย่างดีด้วย [adsense-2] ในปี 2534 – 2535 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการทอผ้าหมี่ขิดยาวที่สุดในโลก โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มชาวบ้าน จำนวน 150 กลุ่ม ซึ่งผ้าผืนดังกล่าวมีความยาว 1199 เมตร ความกว้าง 60 เซนติเมตร วัตถุประสงค์ของการทอ เพื่อประชาสัมพันธ์คำขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้าหมี่ขิด” การทอผ้าไหมลายขิด คือ การทอผ้าไหมที่ทอแบบ “เก็บขิด” […]

Read More