Tag: ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม

ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม

ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม “แค่แวะมาเยี่ยมชม เราก็แอบนิยมอยู่ในใจ” ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านแสงโสม หมู่ 5 ถนนบางปะอิน – วัดพนัญเชิง (ติดวัดบ้านเลน) ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คำว่า ตลาดโก้งโค้ง เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณ ที่คนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้องโก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ โดยอากัปกิริยา โก้งโค้ง ของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล ไม่เหมือนใคร และไม่มีชนชาติใดทำได้เหมือน เพราะเป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นกิริยาสุภาพที่ต้องโน้มตัวลงไป ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จะเป็นภาพการซื้อขายสินค้าที่แสดงถึงความอ่อนโยน เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ตลาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ ที่คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณไว้อย่างเด่นชัด นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา และพบกับวิถีชีวิตของไทยในอดีตที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ อย่างไรก็ตาม บริเวณบ้านแสงโสมในอดีตเป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีในอดีต) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมืองค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยมายาวนานถึง 417 ปี ในอดีตที่แห่งนี้เคยมีสิ่งที่ดีงามอยู่มากมาย มีทั้งสิ่งก่อสร้าง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรี อยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็น รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง และตลาดโก้งโค้งที่กล่าวมาแล้ว ได้เคยอยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น […]

Read More