Tag: วัดสระบ่อแก้ว

วัดสระบ่อแก้ว

วัดสระบ่อแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนน้ำคือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2419 นับถึงปัจจุบันครบ 134 ปี ถึงแม้จะเป็นวัดที่มีการก่อสร้างไม่นานนักแต่ก็มีความน่าสนใจคือเป็นวัดที่มีศิลปะการก่อสร้างแบบพม่าสร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนา ประวัติความเป็นมา มีชนชาวพม่า 3 เผ่าคือ เผ่าพม่า เผ้าต่อสู้และเผ่าไทยใหญ่หรือเงี้ยวที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เพื่อค้าขายเป็นลูกจ้างของบริษัทอีสเอเชียติค ซึ่งบริษัทอังกฤษที่ได้เข้ามารับการสัมปทานทำไม้และขุดพลอยที่ตำบลบ่อแก้ว ต่อมาได้ภรรยาเป็นคนไทย ต่างก็นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยในจังหวัดแพร่ แต่มีพิธีกรรมต่างๆที่แตกต่างไปจากชาวไทยทำให้มีอุปสรรคทั้งการใช้ภาษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในการบำเพ็ญกุศล ตลอดจนถึงทำนองในการสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่ภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกับพระสงฆ์ไทย ชาวพม่าจึงได้ร่วมใจกันสร้างวัดของแต่ละกลุ่มชนขึ้นเพื่อเป็นที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของตนขึ้นดังนี้ 1.วัดจองเหนือ (วัดจอมสวรรค์)สร้างประมาณ พ.ศ. 2542 2.วัดจองกลาง (วัดสระบ่อแก้ว) สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2419 3.วัดจองใต้ (วัดต้นธง) สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ชื่อวัดสระบ่อแก้ว มาจากคำ 3 คำ คือ สระ ในอดีตบริเวณวัดด้านเหนือนี้มีสระอยู่ หายถึงความอุดมสมบูรณ์ บ่อ คือ บ่อน้ำโบราณอยู่ทางทิศใต้ของวัดหมายถึงความร่วมเย็น และ แก้ว คือแก้วหรือดอกพิกุลอยู่หน้าวัด […]

Read More