Tag: อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางตะวันออกเพียง 37 กิโลเมตร มีอาณาเขตทั้งสิ้นประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชีและเป็นพื้นที่ป่ากันชนให้กับผืนป่าสามแห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ น้ำตกตาดหมอก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ๑,๘๐๐ เมตรตามเส้นทางเดินเท้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียวไหลลงมาจากหน้าผาสูงเด่น มีความสูง ๗๕๐ เมตร สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด น้ำตกสองนาง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งของอุทยานนี้ มีความสูง 12 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมน้ำตกได้ทั้ง 12 ชั้น ภายในหนึ่งวัน แต่ละชั้นมีความสูงระหว่าง 5–100 เมตร จากที่ทำการอุทยานฯ ไป ๑๓ กิโลเมตร จะเป็นจุดเริ่มต้น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไปน้ำตกตาดหมอก น้ำตกสองนาง เป็นระยะทาง ๒ กิโลเมตร ประมาณ ๑ ชั่วโมง ตลอดเส้นทางเดินเท้านักท่องเที่ยวจะได้ศึกษาพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งไม้ใหญ่ ไม้จำพวกมอส เฟิร์น ไลเคน […]

Read More