Tag: เขาธงชัย

เขาธงชัย

เขาธงชัย ตั้งอยู่ที่บ้านกรูด ต. ธงชัย อ. บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับและสำนักสงฆ์ เป็นจุดชมวิว ที่จะเห็นชายหาดที่ทอดตัว เป็นแนวตรงริมหาดชอุ่มเขียวด้วยสวนมะพร้าวกว้างใหญ่ เป็นความงามที่ผสมผสานหาดทราย น้ำทะเลและทิวมะพร้าวรวมกันเป็นภาพที่สวยงามลงตัวมาก สิ่งที่น่าสนใจที่เขาธงชัย พระพุทธกิติสิริชัย หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ(ได้รับอิทธิพลจากกรีกผ่านอินเดีย) หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบ้านสร้างเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระพุทธกิติสิริชัย รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ขนาดใหญ่ ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกอยู่บนยอดเขาธงชัย เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนทั่วไป และยังเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด ความสยงามของอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรือ จะเห็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เคยเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ จึงสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนักซึ่งหันหน้าออกทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ และสำนักสงฆ์ เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เคยเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ จึงสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนัก ซึ่งหันหน้าออกทะเล พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด […]

Read More