Tag: โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองขอนแก่น บอกเล่าเรื่องราวอดีตผ่านรูปปั้น โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น หรือพิพิธภัณฑ์เมือง จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง และเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น จัดสร้างด้วยงบอุดหนุนของ ททท. จำนวน 18 ล้านบาท ในปี 2540 แล้วเสร็จเมื่อปี 2546 คำว่า “โฮง” ในภาษาอีสานหมายถึง โรง หรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภูมิปัญญาที่มีการเล่าเรื่องต่างๆ ของเมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝรั่ง ที่มาอยู่เมืองขอนแก่นนานมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่ได้ นอกจากการค้นคว้าเอกสารแล้วยังมีทีมนักประวัติศาสตร์ช่วยดูแล และได้มีการตั้งทีมครูโรงเรียนเทศบาลจำนวน 7-8 คน ออกไปสืบค้นประวัติที่บ้านดอนบม บ้านโนนเมือง บ้านดอนพันชาด และบ้านทุ่ม ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่นในอดีตเมื่อ 230 ปีที่ผ่านมา โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน มีการนำเสนอเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ […]

Read More