พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านผ้าไทย ตั้งอยู่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดแสดง อนุรักษ์ และพัฒนาผ้าไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ผ้า และก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต เพื่อเป็นศูนย์กลางการสาธิต และจัดแสดงกระบวนการผลิตผ้าและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง โดยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และความสำคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์ผ้าว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายของร้านจิตรลดาด้วย

แต่เดิมพิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้รวมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และพิพิธภัณฑ์ผ้าเข้าด้วยกัน โดยให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นใหม่คือ “สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร” และให้พิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ

[adsense-2]

ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าจัดแสดงผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่นำมาจากแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทยและต่างประเทศ ผ้าและวิถีชีวิตของชาวไทยครั่ง มีบริการข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับการผลิต การศึกษาเรื่องผ้าประเภทต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งจำหน่ายผ้าพื้นเมือง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.) โทร. 0 5526 1000-4

การเดินทาง
รถยนต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร(ทุ่งหนองอ้อ) ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘-๑๑๙ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลกอยู่ก่อนถึงตัวเมืองพิษณุโลก ประมาณ 10 กม. ริมทางหลวงหมายเลข 117 (สายนครสวรรค์-พิษณุโลก) ด้านขวามือ

แผนที่พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเห็น

ความเห็น