พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถ.รัชดาพิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสถานที่ในการจัดแสดงสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคารของชาติ สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเงินตราของไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะมีเอกสารสำคัญ และเครื่องมือเครื่องใช้จำนวนมากอันบ่งบอกถึงวิวัฒนาการแห่งความเจริญก้าวหน้าในระบบการเงิน การธนาคารของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจน

ภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ได้จัดการแสดงออกเป็นส่วนต่างๆ ทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1  วิวัฒนาการธนาคาร แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ ภาพเส้นทางการค้าทางทะเลสมัยโบราณจากยุโรปสู่เอเชีย และหุ่นจำลองเรือสำเภาโบราณที่ใช้ขนถ่ายสินค้า เพื่อการล่าอาณานิคมและการพาณิชย์,สยามกับการเข้าสู่ระบบธนาคารและวิวัฒนาการธนาคาร, พระบิดาแห่งการธนาคาร เสนอเรื่องราวพระประวัติกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย พระกรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มก่อตั้งระบบธนาคารในประเทศไทย และบุคคลัภย์ ใช้เทคนิคการจัดแสดงด้วยเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง บอกเล่าเรื่องราวประวัติการเริ่มต้นกิจการผ่านตัวแสดงพนักงานบุคคลัภย์สวยงาม สมจริง ทำให้เรื่องราวของบุคคลัภย์ในอดีตเหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนที่ 2  วิวัฒนาการเงินตรา จัดแสดงและให้ข้อมูลถึงพัฒนาการในการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างชุมชนมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งมีการพัฒนารูปแบบมาจนมีการใช้เงินสกุลต่างๆ และธนบัตรเช่นปัจจุบันทั้งยังทันสมัยด้วยเทคนิคเสียง ซึ่งให้ข้อมูลของเงินตราตั้งแต่แรกที่มนุษยชาติเริ่มรู้จักระบบแลกเปลี่ยน ชนชาติไทยมีการใช้เงินพดด้วง และวิวัฒนาการทั้งด้านการค้าและเศรษฐกิจเรื่อยมาจนมีสกุลเงินบาท ธนบัตร และระบบธนาคารไทย

ส่วนที่ 3  ต้นแบบธนาคารไทย เมื่อกิจการของบุคคลัภย์เจริญก้าวหน้าขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงออกประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ของคนไทยขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้นามว่า “บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราอาร์มแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคาร และถือเป็นต้นแบบธนาคารไทย

ส่วนที่ 4 ไทยพาณิชย์กับการก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน นับเป็นเวลาร้อยปีเศษแล้วที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ยืดหยัดอยู่คู่คนไทย และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจด้านการเงินการธนาคาร ให้สามารถก้าวสู่การเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสะดวกรวดเร็วโดยมีพนักงานซึ่งมีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดอังคาร-เสาร์ 10.00-17.00น. ไม่เสียค่าธรรมเนียม ปิดทำการ วันจันทร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดครึ่งปีธนาคาร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย โทร. (02) 544 4504 ,(02) 544 4525, (02) 544 4462-3 โทรสาร (02) 937 7454
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถประจำทาง ขึ้นรถสาย 26 28 39 108 112 126 206
รถปรับอากาศ ขึ้นรถสาย 38 49 206 545

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น