วัดวรนาถบรรพต

วัดวรนาถบรรพต เดิมมีชื่อเรียกว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” เหตุที่มีชื่อเรียกเช่นนี้ ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขา ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกเช่นนี้ก็เพราะเรียกตามชื่อของภูเขาซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่เชิงเขากบ หรือมีชื่อเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกชื่อหนึ่ง “วัดปากพระบาง” ต่อมาท่านเข้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ ซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นเจ้าคณะมณฑล ได้มาตรวจการคณะสงฆ์
จังหวัดนครสวรรค์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเห็นว่า “วัดกบ” หรือ “วัดเขากบ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาจึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่และเรียกเป็นทางการว่า “วัดวรนาถบรรพต”อย่างไรก็ตามประชาชน โดยทั่วไปมักเรียกชื่อ วัดกบหรือ วัดเขากบ กันจนติดปากมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วัดวรนาถบรรพต เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่เชิงเขากบ เลขที่ ๑–๘๘ ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ดิน ๑๐๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ เจดีย์ใหญ่สร้างในสมัยสุโขทัยพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) ยาวประมาณ ๑๐ วาเศษ อุโบสถหลังเก่าซึ่งมีรูปปั้นตากบ-ยายเขียดที่หลวงพ่อทองสร้างอยู่ด้านหน้า บนยอดเขากบก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นกันคือรอยพระพุทธบาทสำลอง สมัยสุโขทัยประดิษฐานอยู่ในวิหารเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหินปางนาคปรก สมัยเชียงแสน เป็นต้น

[adsense-2]

ในอดีตวัดวรนาถบรรพต เคยเป็นวัดร้างมีซาก ปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ หลงเหลืออยู่ได้แก่ซุ้มเสมาของอุโบสถซากวิหาร พระพุทธไสยาสน์(พระนอน)เจดีย์ใหญ่และรอยพระพุทธบาทจำลอง บนยอดเขากบสภาพบริเวณวัดเป็นป่าไม้รวกและปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณนอกวัดมีคูรอบวัด สันนิษฐานว่า วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ๒ หลัก คือ หลักศิลาจารึกหลักที่ ๒๐ มีขนาดสูง ๘๐ ซม. กว้าง๔๗ ซม. หนา ๖ ซม. ผู้ค้นพบคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งค้นพบเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ที่ยอดเขากบปัจจุบันกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดวชิรญาณท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร(มนต์ชัยเทวัญวโรปกรณ๒๕๒๖ : ๘๑๐) จากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่ ๒๐ ได้กล่าวถึงพญาบาลเมืองสร้างวัดเขากบ มีเจดีย์วิหารขุดตระพัง ปลูกบัวนานาพรรณเพื่อเป็นพุทธบูชา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในรามอาวาส สร้างพุทธปฏิมา ดูงามนักงามหนาในวิหาร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พญารามผู้น้อง ซึ่งมาสิ้นพระชนม์ลง ณ เมืองพระบางเมืองพระบางที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกคือ เมืองนครสวรรค์ เดิมซากของเมืองตั้งอยู่บนที่ดอนตั้งชายเขาฤาษีลงมาจรดวัดหัวเมืองมุมเมืองอยู่ตรงวัดนั้นยังพอมีแนวแลเห็นเป็นหลักฐานในปัจจุบัน

การเดินทาง
รถยนต์
ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ( สายเอเชีย ) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ( เดิม ) มุ่งหน้าสู่เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนเทศบาลจะมีแยกซ้ายมือขึ้นเขากบระยะทางจากตัวเมืองประมณ 1 กิโลเมตร

ติดต่อสอบถาม

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5622 1530, 0 5633 1747

แผนที่วัดวรนาถบรรพต

ความเห็น

ความเห็น