Category: ราชบุรี

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านอรัญญิก ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานทีน่าสนใจ คือ พระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังองค์พระปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 – 2035 ลักษณะเป็นหินทรายแดง สร้างสมัยอยุธยา ยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซม สร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดย ท่านเจ้าพระคุณพระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. 2547 ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน) สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด พระปรางค์อายุ 500 ปี พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2030-2035 (อายุ 526 ปี ในปี 2556) เป็นเจดีย์ 4 องค์ แบบบัวผันสร้างไว้ 4 มุม […]

Read More

วัดหนองหอย

วัดหนองหอย ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2416  เป็นที่ตั้งของพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม มีความสูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร ประชาชนทัวไปเรียกกันว่า “เขาเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย” ซึ่งตั้งบนยอดเขาแร้งและอีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) เป็นวัดที่มีผู้ศรัทธานิยมมาไหว้พระกันมาก ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นที่ล่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไม่ว่าจะขออะไรก็จะได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวันเทศกาลหรือวันหยุด และที่วัดแห่งนี้ ยังมีโรงทานอยู่ด้านบนบริจาคตามกำลังศรัทธา เป็นอาหารเจ ซึ่งโรงทานนี้สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้ทั่วบริเวณ อีกด้านหนึ่งของยอดเขา (เขาพระใหญ่) ประดิษฐานพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุณี (หลวงพ่อใหญ่) ที่มีความสวยงามมากค่ะ และบนเขาที่ตั้งวัดหนองหอย มีร้านอาหารบริการ เมื่อลงมาด้านล่างขอแนะนำ ร้าน กาแฟคนรักสวน อยู่ไม่ห่างจากทางลงค่ะ [adsense-2] ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 7.00 น. -18.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วัดหนองหอย โทร. […]

Read More

วัดเขาวัง

วัดเขาวังราชบุรี ตั้งอยู่บนเขาวัง เดิมชื่อว่า “เขาสัตตนาถ”เพราะ ภูเขาแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด  อาทิ เก้ง กวาง ลิง ฯลฯ ทางราชการได้ประกาศห้ามทำร้ายสัตว์ในเขตดังกล่าว ที่เขาสัตตนาถเดิมมีวัดอยู่่วัดหนึ่งอยู่ตรงเชิงเขาด้านทิศตะวันออก แต่ร้างมานาน มีการบันทึกไว้ว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และทรงโปรดฯให้ยกกระบัตรมืองราชบุรีเป็นผู้อำนวยการสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ทรงยกกองทัพท่ตีกองทัพพม่า และพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดเขาสัตตนาถ” วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดฯให้สร้างพระราชวังขนาดเล็กบนเขานี้ และไม่ปรากฏว่าได้รับพระราชทานนามอย่างใดไว้ ชาวเมืองราชบุรีเรียกกันแต่เพียงว่า “เขาวัง” มาจนถึงทุกวันนี้ เหตุที่สร้างพระราชวังนี้ขึ้นมานั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประพาสบนยอดเขานี้เมื่อ พ.ศ.2414 ทรงพอพระราชหฤทัยและทรงดำรว่า เขาสัตตนาถ ประกอบด้วยเขาน้อยใหญ่อยู่ข้างๆ อีกหลายลูก ถ้าได้สร้างพระราชวังและตำหนักเจ้านายขึ้น คงเป็นที่พักตากอากาศได้ดีแห่งหนึ่ง จึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ดำเนินการจัดสร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขา และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้มอบหมายให้พระยาเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนายงานสร้างพระนครคีรีที่จังหวัดเพชบุรีตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 เป้นแม่กองสร้างพระราชวังบนเขาสัตตนาถ ในการสร้างพระราชวังครั้งนั้น ได้ทำทางขึ้นเป็นสองทาง อ้อมขึ้นไปรอบเขา รถยนต์สามารถขึ้นไปได้ทางหนึ่ง และมีทางตรงเป็นทางเดินเท้าต่อขึ้นไปจนถึงหน้าท้องพระดรงอีกทางหนึ่ง ที่เชิงเขาด้านตะวันออกมีโรงทหารรักษาพระองค์ 1 โรง ด้านพลับพลาเชิงเขามีดรงรถม้า โรงม้า […]

Read More

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยู่ที่วัดขนอน บ้านสร้อยฟ้า ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง พิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไทย จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่ ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่และกรรมวิธีการแกะสลักตัวหนังใหญ่ มีตัวหนังจำนวน 313 ตัว ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แบ่งเป็นชุด หนุมานถวายแหวน ชุดสหัสสกุมาร และเผากรุงลงกา ชุดศึกอินทรชิตครั้งที่ 1 เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเห็นคุณค่าในการแสดงและศิลปะหนังใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นการละเล่นชั้นสูง ตัวหนังมีการแกะสลักลวดลาย ใช้วงมโหรีปี่พาทย์เป็นเครื่องดนตรีประกอบ พร้อมกับลีลาของคนเชิดประกอบบทพาทย์และบทร้อง ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัดช่วยกันอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ ซึ่งท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้สร้างขื้น ด้วยท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างและประกอบกับในขณะนั้นมีตัวหนังอยู่บ้างที่วัด ท่านจึงมีความคิดที่จะสร้างตัวหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมจึงได้ชักชวน ครูอั๋งผู้เคยเป็นโขนคณะเจ้าเมืองราชบุรี ช่างจาดและช่างจ๊ะชาวราชบุรี และช่างพ่วงชาวบ้านโป่งมาช่วยกันสร้างตัวหนัง ชุดแรก คือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวมเก้าชุด นับเป็นสมบัติของวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมา ด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้น นับเป็นวัดเดียวที่มีมหรสพของวัด ตัวหนังและคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดและยังคงมีการ จัดการแสดงหนังใหญ่สืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้ หนังใหญ่ เป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่มีมาแต่สมัยโบราณ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับ การยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง หนังใหญ่ ไม่ใช่หนังที่ฉายจอใหญ่ หรือหนังที่ฉายที่โรงใหญ่ แต่ที่เรียกว่า ‘หนัง’ นั้นเป็นเพราะสิ่งที่ใช้แสดง คือ […]

Read More

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ภายในวัดม่วง ตำบลบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี(ริมแม่น้ำแม่กลอง) พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้เป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งการจัดแสดงออกเป็นห้องต่าง ๆ สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายโดยเริ่มจาก ห้องโถง มอญในตำนาน มอญในทางประวัติศาสตร์ ภาษามอญและจารึกภาษามอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ มอญอพยพ มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรม มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยอักษรมอญมีอายุกว่า 300 ปี เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม วัดม่วงเป็นหนึ่งในวัดของชาวมอญที่อพยพมาตั้งรกรากกันตามสองฟากฝั่งแม่น้ำ แม่กลอง ในแถบอำเภอบ้านโป่งกว่า 350 ปี มาแล้ว ศิลปะแบบมอญจึงเด่นชัด เช่น หงส์คู่หน้าโบสถ์ซึ่งมีอยู่ในตำนานกำเนิดเมืองหงสาวดี พระเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบเจดีย์มอญ เจดีย์ประธานมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้ว องค์ระฆังรูปทรงคล้ายจอมแห มีการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นสังวาลและการทาสี ส่วนยอดเป็นปล้องไฉนขนาดใหญ่ ปลียอดมีลวดลายปูนปั้นประดับบนสุดมีฉัตรโลหะปักอยู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยได้รับพระราชทานคำแนะนำจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

Read More

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระสี่มุมเมือง ประดิษฐานอยู่ที่ เขาแก่นจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบแบบ “จตุรพุทธปราการ” กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข4 จังหวัด เพื่อประดิษฐานเป็นที่สักการะในทิศทั้งสี่ของประเทศ ซึ่งจังหวัดราชบุรีถือเป็นทิศตะวันตก การสร้างพระพุทธรูปประจำสี่มุมเมืองนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2511 พระสี่มุมเมืองเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ราบตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้วประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรุมุข ก่ออิฐถือปูน โครงสร้างสร้างคาเป็นเครื่องไม้มุงทับด้วยกระเบื้องอย่างไทยโบราณ บานประตู หน้าต่าง และหน้าลงรักปิดทองทั้งสี่ด้าน ประวัติความเป็นมา เดิมเป็นพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครองราชย์สมบัติเท่ากับจำนวนพรรษาในราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ 15 ปี เพื่อเป็นราชกุศลและเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติของพระองค์ โปรดให้หล่อพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิกาไหล่ทอง รวม […]

Read More

พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู

พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บ้านเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี อยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะเขางู เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี สำหรับผู้ชื่นชอบศิลปะทวารวดี  เป็นถ้ำหรือศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปจำหลักติดผนังถ้ำ เป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมเทศนา โดยรู้จักกันทั่วไปว่า พระพุทธฉายถ้ำฤาษีเขางู ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา ขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อ่านว่า ปุญกรรมชระศรีสมาธิคุปตะ แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ นับเป็นร่องรอยศิลปะสมัยทวารวดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์ สิ่งที่่น่าสนใจอื่นๆบริเวณ ถ้ำฤาษีเขางู รอยพระพุทธบาท ทำด้วยศิลาแลงประดิษฐานอยู่ในวิหาร ตั้งอยู่บนยอดเขางูสูงประมาณ 128 เมตร ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ถ้ำฝาโถ ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะเขางู ห่างจากถ้ำฤาษีเขางู ไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ ได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจาม คือ เป็นภาพพระพุทธประวัติตอนปรินิพพาน บริเวณเทือกเขางูนี้ยังมีถ้ำระฆัง และเขาพระบาท ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์เทือกเขางู […]

Read More

โบสถ์พระคริสต์หฤทัย วัดเพลง

โบสถ์พระคริสตหฤทัย ตั้งอยู่ที่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี   เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค  คือใช้กระจกสีตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม  โดยไม่รวมการวาดภาพฝาผนังหลังพระแท่น(มีการวาดขึ้นในภายหลัง)  เป็นสถานที่ ที่ใช้กระทำพิธีของชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก (คริสตัง)มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ภายในเป็นภาพวาดเกี่ยวกับคำสอนในศาสนาคริสต์ ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วมีประวัติความเป็นมา คือในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1864 มีคนไทยชื่อปาน เคยเป็นสมภารวัดบางกล้วยและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยอมเป็นศิษย์ของพระ เยซูคริสต์เมื่ออายุ 67 ปีเป็นคริสตังกลุ่มแรก ต่อมาผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสตังให้มั่นคง คือคุณพ่อการ์โล เปตี ชาวฝรั่งเศส พ.ศ.2422 สร้างวัดที่เป็นตึกแทนไม้ เมื่อสร้างเสร็จ ก็ได้มีการกระทำพิธีเสกและฉลอง ในเวลาต่อมา ประวัติความเป็นมาของวัดเพลง วัดเพลง  เดิมชื่อ  “บ้านเพลง”  ซึ่งมีตำนานมาจาก พ่อแม่เพลง  เป็นวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านในท้องถิ่นแห่งนี้  โอบล้อมด้วยธรรมชาติ  แม่น้ำลำคลอง  เรือกสวนไร่นาแห่งชุมชนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชนชาวบ้านเพลวทุกคน  โดยมีท่านสมภารปาน(เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดบางกล้วย อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม) เป็นผู้วางรากฐานกลุ่มคริสตชน ณ บ้านเพลงแห่งนี้  โดยในปี 1850 หรือ […]

Read More

บ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิง

บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อยู่ที่บ้านพุน้ำร้อน หมู่ 4 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เป็นบ่อพุน้ำร้อนขนาดเล็ก กว้างประมาณ 5 เมตร ความร้อน 65 องศาเซลเซียส  ภายในบริเวณสามารถกางเต็นท์ เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บ่อน้ำร้อนนี้ถ้ามีคนจำนวนมากมายืนรอบบ่อและช่วยกันปรบมือ หรือเคาะเสียงดัง น้ำในบ่อจะเริ่มเดือดจนมีพรายน้ำและฟองอากาศผุดขึ้นเหนือผิวน้ำ และที่ใกล้ ๆ กันจะมีบ่อน้ำเล็ก ๆ จำนวน 3 บ่อ สำหรับอาบน้ำร้อนได้ ผู้ที่เดินทางมาแช่น้ำร้อนที่นี่ จะทำให้สุขภาพดีขึ้น คนที่เป็นโรคต่าง ๆ ก็จะบรรเทาอาการลง ผิวสวย สุขภาพดี จึงทำให้น้ำพุร้อนที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016 สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 […]

Read More

ถ้ำจอมพล

ถ้ำจอมพล ตั้งอยู่ที่ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เดิมถ้ำจอมพลชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2483 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ทรงพอพระทัยความงามของหินงอกหินย้อยโดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตร ที่เหมือนริ้วไหมอินทรธนูบนบ่าของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ก็เคยเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระราชนนีศรีสังวาลย์ มาประพาสที่ถ้ำจอมพลพร้อมทั้งได้ทรงปลูกต้นสักกัลปพฤกษ์และต้นนนทรีไว้เป็น ที่ระลึก พระองค์ยังทรงสลักสัญญลักษณ์พระปรมาภิไธย ภปร.99 ไว้บนหินผาบริเวณปากทางเข้าถ้ำ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ถ้ำ จอมพล มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 240 เมตร สูง 25 เมตร ด้านหน้าเป็นสวนรุกขชาติ การเยี่ยมชมถ้ำต้องเริ่มจากขึ้นบันไดราว 50 ขั้น เพื่อลงไปในปล่องถ้ำอีกที บริเวณถ้ำจอมพลมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ระหว่างทางเดินขึ้นให้ระมัดระวังเนื่องจากลิงเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ขนาดเจ้าหน้าที่หรือพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นมักมีที่ยิงหนังสติ๊กเพื่อไล่ลิง สิ่งที่เป็นจุดเด่นแรก และเห็นได้ชัดเจนเมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่รอบ ๆ ของถ้ำจอมพล คือความร่มรื่นของต้นไม้จำนวนมากของสวนรุกขชาติ และลิงน้อยใหญ่มากมายที่มาเดินป้วนเปี้ยนไปมา […]

Read More