หมู่บ้านแกะสลักเกวียนบ้านนาสะไมย์

หมู่บ้านแกะสลักเกวียนบ้านนาสะไมย์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านทุ่งนางโอก  มีชื่อเสียงในเรื่องการจักสานไม้ไผ่และการแกะสลักเกวียนจำลองที่ปราณีตงดงาม ถือเป็นแหล่งมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนและเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบันได้รับการสืบสาน สืบทอด เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทรศัพท์. (045) 243770, (045) 250714
โทรสาร. (045) 243771
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 489136
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (045) 711761
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (045) 712965
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (045) 711572
โรงพยาบาลกุดชุม โทร. (045) 789090
โรงพยาบาลค้อวัง โทร. (045) 797058
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โทร. (045) 791133
โรงพยาบาลทรายมูล โทร. (045) 787046
โรงพยาบาลป่าติ้ว โทร. (045) 712044
โรงพยาบาลมหาชนะชัย โทร. (045) 799049
โรงพยาบาลยโสธร โทร. (045) 711061, 712581

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น