วัดญาณสังวรวรารามมหาวิหาร

วัดญาณสังวรวรารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัดนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2519นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดา มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา แด่ สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (ปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน) เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่า “วัดญาณสังวราราม”

วัดญาณสังวรารามอาจถือเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องจากคณะผู้สร้างวัดได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ

วัดนี้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณานานัปการจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมา และทรงรับเป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดในพระองค์อีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

 1. พระอุโบสถ สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยดัดแปลงจากแบบพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
 2. พระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ ได้รับการถวายพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทางเททองหล่อ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถเก่าคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
  พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมราชวงศ์จักรี เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ เพื่อการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีชนวนจากพื้นปฐพีถึงที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ด้านนอกชั้นที่ 3 มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระ ภปร. (ด้านหน้า) พระไพรีพินาศ (ด้านขวาของพระภปร. ) และพระชินราชสีหศาสดา (ด้านซ้ายของพระ ภปร.) ส่วนชั้นที่ 2 เป็นซุ่มตราพระมหาจักรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอันเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
 3. พระมหามณฑปพุทธบาท ภปร. สก. สร้างขึ้นด้วยความซาบซิ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานที่องค์พระมหามณฑป
  ศาลาอเนกกุศล สว.กว. เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาพระฤกษ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2526 ใช้เป็นศาลาฉัน
 4. พระพุทธปฏิมา อปร.มอ. ประจำศาลาอเนกกุศล สว.กว. เป็นพระปางสมาธิแบบพระ ภปร. สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล “อปร.” และพระนามภิไธยย่อในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกนาถ “มอ.” ประดิษฐานที่ผ้าทิตย์
 5. ศาลาอเนกกุศล มวก.สธ. สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ชั้นบนพื้นปูหินอ่อนไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไพรีพินาศ ใช้เป็นที่สวดมนต์ทำวัตรค่ำ อบรมกัมมัฎฐานเจริญจิตภาวนา เป็นต้น
 6. ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นศาลาสีฟ้าตลอดทั้งหลังขนาดใหญ่สะดุดตาตรงหน้าศาลามีลานจอดรถหลักของวัดรองรับรถได้หลายคัน รวมที่รถบัสนำเที่ยวขนาดใหญ่ปัจจุบันจะเห็นนักเรียนเข้ามาใช้ศาลานี้ ด้านขวามือของภาพนี้เป็นอุทยานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี มีทางเดินเข้าชมเจดีย์พุทธคยาจำลอง
 7. เจดีย์พุทธคยาจำลอง เป็นปูชนียสถานที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จะพบเห็นรูปของเจดีย์แห่งนี้อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายใน เจดีย์องค์นี้อยู่ด้านหลังเยื้องๆ กันกับศาลาสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มองจากยอดเขามณฑปพระพุทธบาทจะเห็นเจดีย์องค์นี้อยู่ริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
 8. อริยาคาร เป็นอาคารที่สร้างเป็นลักษณะโค้งมีกระจกเปิดให้แสงสว่างเข้าไปด้านในได้มาก กระจกที่ใช้ยังมีการเขียนลวดลายสีสันสวยงาม เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนของ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพบูชาและศรัทธาของคนไทยทุกคน ตั้งแต่สมัยในอดีต เช่น หลวงพ่อโต, อาจารย์มั่น, หรือหลวงปู่แหวน อยู่ในท่านั่งวิปัสนากัมฐาน เมื่อเข้าไปอยู่ภายในให้ความรู้สึกสงบ
 9. พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรี มีฐานกว้าง 39.00 เมตร สูง 39.00 เมตร และได้เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2524

[adsense-2]

หมายเหตุ *ปูชนียสถานภายในวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ทั้งหมดไม่อนุญาตผู้แต่งกายไม่สุภาพ กางเกงสั้นเหนือเข่าเข้าไป และห้ามบันทึกภาพภายในทั้งหมด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดญาณสังวรวรารามมหาวิหาร โทร. (038) 237 912,(038) 238 369,(038) 235 245, (038) 237 506, (038) 238 439
เว็บไซต์ : http://www.watyanasangvararam.com/index.php
ททท. ภาคกลาง เขต 3 ชลบุรี (038) 427 667, (038) 428 750
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672
Call Center พัทยา 1337
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (038) 279 448
สำนักงานจังหวัดชลบุรี (038) 275 034
ตำรวจท่องเที่ยว (038) 425 440, 1155
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา (038) 410 044, (038) 425 937
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี (038) 392 001, 1193
ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี (038) 275 0213
จากถนนสุขุมวิทขาออก เส้นทางไป อ. สัตหีบ แยกซ้ายตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  

เส้นทางที่ 1 ถ้ามาทางเส้นสุขุมวิท ก็มาทางพัทยาขับเลยพัทยาใต้ ถึงประมาณกม.ที่ 160 ให้คอยมองหาป้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายไปยังวัดญาณสังวรารามซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกับวัดเขาชีจรรย์

เส้นทางที่ 2 ถ้ามาทางสายบายพาส เส้น 36 ก็ขับเลยสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตมาไม่ไกล แล้วจะเจอสะพานข้ามขนาดใหญ่ให้กลับรถเพื่อมุ่งหน้าสู่สัตหีบ ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนสาย 331 ขับรถอีกประมาณ 15 นาทีจะเจอป้ายให้เลี้ยวขวา ไปตามทางเรื่อยๆก็จะเจอวัดญาณสังวรารามค่ะ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น