กู่แก้ว

กู่แก้ว (วัดกู่แก้วสามัคคี) ตั้งอยู่ที่วัดกู่แก้วสามัคคี บ้านหัวสระ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เป็นศาสนสถานเขมรขนาดเล็กในพุทธศาสนานิกายมหายาน สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะเป็นปราสาทหินศิลาแลง สถาปัตยกรรมสมัยลพบุรี องค์ปราสาทหรือกู่สร้างด้วยศิลาแลง โดยมีกำแพงล้อมรอบ  ระหว่างการบูรณะพบศิลาจารึกสลักเป็นภาษาสันสกฤตกล่าวถึงพระประสงค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นทั้งที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนด้วยเรียกว่า “อโรคยาศาล” ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมเพียงบางส่วนให้ชม ส่วนโบราณวัตถุชิ้นสำคัญเช่นศิลาจารึกภาษาสันสกฤต ประติมากรรมสลักหินทรายรูปพระยมทรงกระบือ นารายณ์ทรงครุฑ พระโพธิสัตว์ ศิลาจารึกที่ระบุถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
(Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports)
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050
e-mail : [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางอำเภอบ้านฝาง ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงสี่แยกฉางข้าวให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2062 ไปประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วข้ามคลองห้วยหัวหินไปไม่ไกล พบสี่แยกบริเวณบ้านเหล่านาดี ให้เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านหว้า บ้านเหล่าโพนทอง ไปประมาณ 750 เมตร มีทางแยกขวามือเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ถึงวัดกู่แก้วสามัคคี

รถประจำทาง ขึ้นรถสายขอนแก่น-มัญจาคีรี ลงรถที่บ้านเหล่านาดี แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น