Category: กำแพงเพชร

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นวัดประจำเมืองเหมือนกับวัดพระแก้วประจำเมืองกำแพงเพชรและวัดพระบรมธาตุ ขึ้นทะเบียนเป็นวัด เมื่อพ.ศ.1858 ในสมัยต้นสุโขทัย เมื่อตีความจากจารึกนครชุมเดิมมีสามองค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สันนิษฐานว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงและพญาลิไทสร้างเป็นพุทธเจดีย์ประจำพระองค์ วัดพระบรมธาตุเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 200 ปี จนกระทั่งเมืองนครชุมถึงภาวะล่มสลายตามกฎแห่งอนิจจัง เพราะแม่น้ำปิงกัดเซาะแนวกำแพงเมืองนครชุมพังพินาศความเจริญทางพุทธจักรและอาณาจักรได้สูญสิ้นไปจากเมืองนครชุม เมืองฝั่งตรงข้ามทางทิศตะวันออก คือ เมืองกำแพงเพชรได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ วัดพระบรมธาตุร้างมากว่า 300 ปี จนกระทั่งถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระบรมธาตุมีหลักฐานที่ชัดเจนอีกครั้ง จากหนังสือพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นคั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2449 ณ เมืองกำแพงเพชร ความว่า… ในพ.ศ.2329 สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม ได้เสด็จมาเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชร พักที่วัดเสด็จได้อ่านจารึกนครชุมที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดเสด็จ ตำบลเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทราบว่ามีเจดีย์โบราณบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ริมน้ำปิง ฝั่งตะวันตกตรงข้ามเมืองเก่าสามองค์ ได้ให้เจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามณรงค์สงคราม (น้อย) ได้ป่าวร้อง ให้ประชาชนแผ้วถางพบเจดีย์ตามจารึกและปฏิสังขรณ์ขึ้น [adsense-2] ในปี พ.ศ.2414 (ซงพอ หรือพระยาตะก่า) พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงมีให้ศรัทธาจะบูรณะปฏิสังขรณ์ พระเจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม พระยากำแพงเพชร […]

Read More

วัดไตรภูมิ

ประวัติความเป็นมา มีผู้สันนิษฐานว่า วัดไตรภูมิ น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด เนื่องจากในวิหารของวัดมีพระพุทธรูปโลหะประเภทเนื้อสัมฤทธิ์ประทับอยู่บนฐานชุกชีซึ่งก่อด้วยศิลาแลง ลักษณะเช่นเดียวกับแท่นพระพุทธรูปที่พบเห็นทั่วไปที่กรุงสุโขทัย และที่กำแพงเพชร พระครูศีลวชิรากร เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิปัจจุบันกล่าวว่า วัดไตรภูมิเดิมเป็นวัดร้างมาสมัยหนึ่งอาจจะตั้งแต่ปลายสมัยกรุงสุโขทัยมาจนถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์รวมระยะเวลาแล้วคงจะสร้างมาไม่น้อยกว่า 300-400 ปี เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดใต้” [adsense-2] ชื่อวัดไตรภูมิ คำว่า “ไตรภูมิ” พระธรรมกิตติวงษ์ (2534:56) สันนิษฐานว่าเมื่อวัดนี้ได้สร้างไปนานแล้ว ในตอนหลังได้มีผู้คนมาตั้งรกรากทำมาหากินกันมากกลายเป็นชุมชนขึ้น จึงได้ช่วยกันบูรณะเสร็จประมาณ พ.ศ.2387 และไม่ทราบชื่อเดิมของวัด จึงคิดตั้งชื่อวัดใหม่ เมื่อเชื่อว่าวัดที่บูรณะกันมาเป็นวัดเก่าสมัยสุโขทัยประกอบกับความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงอย่างแน่นแฟ้นด้วย จึงนำคำว่า “ไตรภูมิ” มาเป็นชื่อวัด เพื่อให้ทราบว่าเป็นวัดเก่าครั้งสุโขทัยและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในราว พ.ศ. 2390 วัดไตรภูมิ ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 12 หมู่บ้านวังลอ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 การเดินทาง  จากจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาทางถนนกำแพงเพชร-สุโขทัยถึงที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จากที่ว่าการอำเภอฯ ถึงสี่แยกร้านนนท์ศิริภัส ตรงมาทางถนนสรรสิทธิ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร เจอสามแยกเลี้ยวขวาประมาณ […]

Read More

วัดคูยาง

วัดคูยางเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของกำแพงเพชร มีวิหารขนาดใหญ่ มีอุโบสถสูงเด่นตระหง่าน แต่ปกติทางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าชม คงให้ชมเพียงหอไตรที่ตั้งอยู่กลางน้ำ อันเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยในการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ จากปัญหาปลวกเข้ามากัดแทะ ปัจจุบันคงเหลืออยู่ไม่มาก ซึ่งวัดที่มีหอไตรกลางน้ำตั้งอยู่ ส่วนใหญ่ก็จะกลายมาเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการมาชมหอไตรหลังนี้แล้ว คนจำนวนมากก็จะมาปล่อยปลาลงในน้ำใต้หอไตร หรือไม่ก็มาเลี้ยงอาหารปลากัน เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างสงบ อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปหินอ่อนประดิษฐานไว้ที่ศาลาไม้ริมน้ำไว้ให้สักการะบูชา [adsense-2] การเดินทาง จากถนนพหลโยธินเข้าเมืองกำแพงเพชรข้ามสะพานแม่น้ำ ถึงวงเวียนลานโพธิ์ ให้เลี้ยวขวา ตรงนี้เรียกว่าถนนราชดำเนิน 1 จะเห็นว่าเป็นวันเวย์ให้ตรงไปตามทางถึงวัดเทพโมฬีอยู่ขวามือ ให้ตรงไปอีก สี่แยกที่สองให้เลี้ยวซ้าย เรียกว่าถนนวิเชียร ผ่านหน้าวัดคูยางพอดี ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070 http://www.kamphaengphet.go.th แผนที่วัดคูยาง

Read More

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อ.เมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร [adsense-2] ช่วงเวลาเปิดทำการ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร โทร. (055) 711570 แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

Read More

น้ำตกเต่าดำ

น้ำตกเต่าดำ  เป็นน้ำตกสวยอีกแห่งของเมืองกำแพงเพชรที่อยู่สุดปลายของหมู่บ้านกระเหรี่ยงโละโคะ เมื่อเดินทางไปน้ำตกต้องอาศัยรถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นของการผจญภัยเท่านั้น น้ำตกเต่าดำอยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 34 กม. ถนนจะเป็นลูกรังส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชอบไปชมในช่วงฤดูหนาว เมื่อขับรถเข้าไปถึงลานจอดรถต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร โดยชั้นที่สามที่มีความสูงมากที่สุด ด้านล่างน้ำตกจะเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวนิยมนอนค้างที่น้ำตก 1 คืน เพราะเนื่องจากที่ตั้งน้ำตกอยู่ห่างไกลจากอุทยานฯ โดยอุทยานฯได้ทำลานกางเต็นท์และเตรียมสุขาไว้ให้บริการ นอกจากนี้จากน้ำตกเต่าดำยังสามารถไปชมโป่งแก๊สธรรมชาติที่อยู่ใกล้ได้อีกด้วย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสุขภาพแข็งแรงผู้ที่ชอบเดินป่าและชอบการผจญภัย [adsense-2] การเดินทาง ทางรถยนต์ การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีความสะดวก สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ 1. จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตากตามถนนสายเอเซีย (A1) ถึงสี่แยกตลาดวังเจ้า แยกซ้ายไปทางบ้านนาโบสถ์ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1110 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านเด่นคา แยกซ้ายไปทางบ้านหนองแดนและแยกขวาตรงบ้านหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า […]

Read More

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหลหรือน้ำตกปางควาย น้ำตกคลองน้ำไหล ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติคลองลาน ป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงาม จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้ไม่ใช่ที่ตัวน้ำตกแต่อยู่ที่สายน้ำที่เป็นธารยาวต่อจากน้ำตก เป็นสถานที่ลงเล่นน้ำที่นิยมกันมาก [adsense-2] การเดินทาง น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลานประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล แผนที่ น้ำตกคลองน้ำไหล

Read More

ช่องเย็น

ช่องเย็น อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินอ่อนทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร หรือ 558,750 ไร่ ช่องเย็น อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 93 บนถนนสาย 1117 ( คลองลาน – อุ้มผาง ) เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็น ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมทะเลหมอก และเป็นจุดดูนก ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย การเดินทาง  จากจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกโค้งวิไลบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 307+500 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง จังหวัดหมายเลข 1242 (ผ่านอำเภอปางศิลาทอง) ไปประมาณ 40 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1072 ไปอีก 10 กิโลเมตรจะพบ สี่แยกคลองลาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1117 […]

Read More

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร – พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในการปฎิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5571 1921, 0 5571 2528 สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ โบราณสถานฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตกำแพงเมือง วัดพระแก้ว […]

Read More

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน  ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน มีเนื้อที่ 187,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525 มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่านานาชนิดไม่น้อยกว่า 265 ชนิด 81 วงศ์ เป็นป่าต้นน้ำของลำธารหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน้ำไหล ไหลรวมกันสู่แม่น้ำปิง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบผสมป่าเบญจพรรณ บนเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางมาท่องเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ น้ำตกคลองลาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 200 เมตร เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานเขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 100 เมตร กล้าง 40 เมตร และด้านล่างของน้ำตกเป็นแหล่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากตลาดคลองลาน 4 กิโลเมตร น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) […]

Read More

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทิศเหนือของอุทยานฯติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14กันยายน 2530 ป่าส่วนใหญ่ของอุทยานฯประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ามากมาย เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางแดง เต็ง รัง เป็นตัน นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หายาก เช่น ช้างป่า กระทิง เสือ กวาง เก้ง หมี แมวลาย และนกต่าง ๆ มากกว่า 305 ชนิด จาก 53 วงศ์ ซึ่งนกบางชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขาวดำใหญ่ นกเงือกคอแดง […]

Read More